ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566

วารสารวิทยาศาสตร์ประยกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกรมคม - มิถุนายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 26-04-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย