วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ชื่อเดิม วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ) Bulletin of Applied Sciences เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ การอ้างอิง และการประกอบกิจการภาคการผลิตและอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
  2. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ การอ้างอิง และการประกอบกิจการภาคการผลิตและอุตสาหกรรม

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 (2022): มกราคม - ธันวาคม 2565
ฺBulletin of Applied Sciences
เผยแพร่แล้ว: 27-08-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

รูปแบบวารสาร 
1. สิ่งพิมพ์ ISSN (Printed): 2286-7708
2. ออนไลน์ E-ISSN (Online): 2697-5262

หมายเหตุ
เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสาร Bulletin of Applied Sciences ตั้งแต่ Vol.1 No.1 January - June ปี ค.ศ. 2012  และเริ่มใช้ Online-ISSN ตั้งแต่ Vol.8 No.8 ปี ค.ศ. 2019  เป็นต้นไป