นโยบายการจัดพิมพ์

นโยบายการจัดพิมพ์
          วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ จากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในสาขาเคมี ฟิสิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วัสดุศาสตร์ มาตรวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อเป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
          2. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ การอ้างอิง และการประกอบกิจการภาคการผลิตและอุตสาหกรรม

เจ้าของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระบวนการพิจารณาบทความ
          บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างรอพิจารณาจากวารสารอื่น โดยบทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร และผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ (double-blind peer review)

อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 
       ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การจัดพิมพ์และเผยแพร่
        จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ กำหนดออกเผยแพร่เดือน มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม

ประวัติวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (Bulletin of Applied Sciences) เริ่มตีพิมพ์ฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 1 ฉบับ ช่วงเดือน มกราคม - ธันวาคม ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสต์บริการ (พ.ศ. 2555 - 2565)

เมื่อปี พ.ศ. 2566 ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารพร้อมทั้งเปลี่ยนกำหนดตีพิมพ์ โดยใช้ชื่อวารสารภาษาไทยใหม่ว่า "วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ" และยังคงชื่อภาษาอังกฤษเดิมว่า Bulletin of Applied Sciences โดยปรับกำหนดการตีพิมพ์เป็นปีละ 2 ฉบับ ออกช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม จนถึงปัจจุบัน