ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (Bulletin of Applied Sciences) ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (Bulletin of Applied Sciences) โดยรับบทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาเคมี ฟิสิกส์เทคโนโลยีชีวภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วัสดุศาสตร์ มาตรวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วัตถุประสงค์ของวารสาร
     1. เพื่อเป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
     2. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ การอ้างอิง และการประกอบกิจการภาคการผลิตและอุตสาหกรรม

กระบวนการพิจารณาบทความ
บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างรอพิจารณาจากวารสารอื่น โดยบทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร และผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ (double-blind peer review)

ประเภทของผลงานทางวิชาการ
     1. บทความวิจัย (Research article) หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา หรือผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์
     2. บทความวิชาการ (Academic article) หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลสรุป เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ ฐานข้อมูลออนไลน์ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอแนวทางการแก้ไขมีลักษณะ ดังนี้
     - Literature review หรือ Review article เป็นบทความจากการทบทวนเอกสาร เรียบเรียงโดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบวรรณกรรมที่มีการดำเนินการมาแล้วจนถึงปัจจุบัน สังเคราะห์ให้เกิดความรู้ที่แสดงให้เห็นภาพของงานวิจัยในหัวข้อเรื่องที่ศึกษา
     - Technical paper เป็นบทความน าเสนอกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทดสอบภาคสนาม รวมไปถึงเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ ๆ

องค์ประกอบบทความ
บทความวิจัย (Research article) ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
     1. ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     2. ชื่อ-สกุล ผู้นิพนธ์ พร้อมทั้งต าแหน่งทางวิชาการ (หากมี) และสังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ e-mail address
     3. บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษไม่เกิน 15 บรรทัด หรือ 200 คำ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รูปแบบ การวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ช่วงเวลาทำวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย ระบุคำสำคัญ (Keywords) จำนวนไม่เกิน 5 คำต่อภาษา (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
     4. เนื้อหาของบทความประกอบด้วย
         4.1 บทนำ (Introduction): กล่าวถึงความส าคัญของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด ขอบเขตการวิจัย สมมติฐานการวิจัย
        4.2 วิธีการวิจัย (Experimental methods): กล่าวถึงวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ปี พ.ศ. ที่ทำการวิจัย วิธีวิเคราะห์ข้อมูล)
         4.3 ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion): กล่าวถึงผลการวิจัย อภิปรายผล
         4.4 สรุป (Conclusion): กล่าวถึงสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
         4.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
         4.6 เอกสารอ้างอิง (References): ต้องอ้างอิงในระบบ ISO 690 ใช้ระบบเรียงตามตัวเลข ใส่หมายเลขในวงเล็บเหลี่ยม [ ] เรียงตามลำดับการอ้างอิงในเรื่อง เอกสารอ้างอิงทุกฉบับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ (ตัวอย่างการอ้างอิง >> https://bit.ly/3EhcmLf)

บทความวิชาการ (Academic article) ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
     1. ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     2. ชื่อ-สกุล ผู้นิพนธ์ พร้อมทั้งต าแหน่งทางวิชาการ (หากมี) และสังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ e-mail address
     3. บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษไม่เกิน 15 บรรทัด หรือ 200 คำระบุคำสำคัญ (Keywords) จำนวนไม่เกิน 5 คำต่อภาษา (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
     4. เนื้อหาของบทความ ประกอบด้วย
         4.1 บทนำ (Introduction): กล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่องที่นำเสนอ
         4.2 เนื้อหาเป็นการแสดงรายละเอียดของเรื่องที่เขียนในแต่ละประเด็น
         4.3 สรุป (Conclusion): กล่าวถึงสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ของเรื่องที่เขียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
         4.4 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
         4.5 เอกสารอ้างอิง (References): ต้องอ้างอิงในระบบ ISO 690 ใช้ระบบเรียงตามตัวเลข ใส่หมายเลขในวงเล็บเหลี่ยม [ ] เรียงตามลำดับการอ้างอิงในเรื่อง เอกสารอ้างอิงทุกฉบับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ (ตัวอย่างการอ้างอิง >> https://bit.ly/3EhcmLf)

การเตรียมต้นฉบับและส่งต้นฉบับ
     1. เนื้อหาต้นฉบับ (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของวารสาร Bulletin of Applied Sciences ที่นี่ >> คลิก
     2. การใช้ภาษาอังกฤษ ควรใช้เฉพาะคำที่ยังไม่มีคำแปลภาษาไทยหรือแปลแล้วไม่ได้มีความหมายชัดเจน แล้วเขียนภาษาไทยทับศัพท์ และวงเล็บภาษาอังกฤษกำกับ
     3. การจัดส่งบทความต้นฉบับต้องผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยส่งได้ที่ลิงก์นี้ >> คลิก

ถ้าท่านสนใจส่งบทความมาตีพิมพ์ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบหน้า เกี่ยวกับวารสาร สำหรับนโยบายบทต่าง ๆ วารสาร ในสาขาที่รับ รวมถึง คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง ผู้แต่งจะต้อง ลงทะเบียน เพื่อรับได้สิทธิ์ในการส่งบทความ หรือหากท่านได้เคยลงทะเบียนเป็นผู้แต่งของวารสารนี้แล้วก็จะสามารถ simply เข้าสู่ระบบ และเริ่มขั้นตอนการส่งบทความ