คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

Call for Paper

1. การเข้าสู่ระบบ ThaiJO ครั้งแรก
2. คำแนะนำการส่งต้นฉบับ
3. การเขียนเอกสารอ้างอิง : วารสาร Bulletion of Applied Sciences ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามระบบ Vancouver
4. รูปแบบบทความ (Article Template)
5. คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO สำหรับผู้นิพนธ์

กรุณาคลิกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด