การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • รับรองว่า บทความเป็นผลงานของผู้นิพนธ์ และยังไม่เคยส่งหรือกำลังส่งตีพิมพ์วารสารอื่น
 • รับรองว่า ผลการศึกษา การบันทึก และการรายงานปราศจากการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นเอง (fabrication)
 • รับรองว่า สาระเนื้อหาการวิจัย เครื่องมือ กระบวนการ ปราศจากการปลุกปั่นยักย้ายถ่ายเท (manipulate) อันเปลี่ยนแปลงหรือละเลยผลการศึกษาโดยไม่อธิบายหรือไม่นําเสนออย่างถูกต้องตามข้อมูลในแบบลงข้อมูล
 • รายชื่อคณะผู้นิพนธ์เป็นตามความเป็นจริง และเป็นผู้มีส่วนร่วมทางปัญญา (intellectual contribution) ต่อบทความวิชาการ
 • มีการให้ URLs ที่เข้าถึงได้ สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
 • ไฟล์บทความอยู่ในรูปแบบ Microsoft Word การกระจายตัวอักษรให้ขอบขวามีขนาดเท่ากัน โดยเลือกการจัดตำแหน่งการกระจายแบบไทย (Thai Distributed) ใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ใช้ตัวอักษรแบบ Cordia New ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดเตรียมบทความตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver ตามคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (Author Guidelines)
 • การทำงานผ่านระบบวารสารออนไลน์ ทางวารสารจะติดต่อและแจ้งข้อความต่าง ๆ ผ่านอีเมลของท่านที่ได้กรอกเข้าสู่ระบบเป็นหลัก เพื่อให้เข้ามารับ-ส่ง ข้อมูลผ่านในระบบเว็บไซต์วารสารฯ (การตอบกลับไม่ใช้การ reply เมล) ดังนั้นขอให้ตรวจสอบกล่องจดหมายของท่านว่าได้รับอีเมลของวารสารฯ หากไม่ได้รับอีเมลใด ๆ หลังจากส่งบทความนี้แล้ว (บางครั้งอาจตกอยู่ใน spam/junk mail) กรุณาติดต่อที่ tci.thai@gmail.com หรือ passachon@dss.go.th
 • กรุณาให้ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านไว้ใน ข้อความถึงบรรณาธิการ (Comment for Editor) และกดบันทึก รวมถึงหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ในช่องทางดังกล่าว

คำแนะนำผู้แต่ง

 • ชื่อเรื่อง:   ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด18  ตัวหนา จัดวางข้อความชื่อเรื่องตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ  โดยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะคำขึ้นต้น ให้พิมพ์ตัวใหญ่
 • ชื่อผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วม : ชื่อผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วม ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตัวอักษร Cordia New ขนาด 12 ตัวปกติ จัดวางข้อความชื่อผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วมกึ่งกลางหน้ากระดาษ  ใช้เลข 1.2.3....โดยยกกำลังแสดงตรงชื่อ  และเป็นเลขเดียวกันเพื่อแสดงที่อยู่ และ e-mail address.

           ตัวอย่าง

ปราณี จันทร์ลา1*, นิธิวัชร์ นวอัครฐานนท์2

Pranee Junlar1*, Nithiwat Nawaukkarathanant2

 

1กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*Corresponding author e-mail address: pranee@dss.go.th

 • บทคัดย่อ  (Abstract):  บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตัวอักษร Cordia New  ขนาด14 ตัวปกติ เนื้อหาในคัดย่อ ควรระบุวัตถุประสงค์ ผลการวิจัย และบทสรุปโดยย่อ
 • คำสำคัญ  (Keywords): คำสำคัญต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคำสำคัญหรือวลีสั้นๆ จำนวน 3-5 คำ คำที่ 1, คำที่ 2, คำที่ 3  ตัวอักษร Cordia New ขนาด 12 ตัวปกติ
 • เนื้อเรื่อง แบ่งเป็นส่วนต่างๆดังนี้
  • บทนำ (Introduction): หัวข้อบทนำ ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด16 ตัวหนา  จัดชิดขอบด้านซ้าย  หัวข้อย่อย ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด 14 ตัวหนา  เนื้อหา ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด 14  ตัวปกติ 
  • วิธีการวิจัย (Experimental methods): หัวข้อวิธีการวิจัย ตัวอักษร Cordia New  ขนาด16 ตัวหนา จัดชิดขอบด้านซ้าย  หัวข้อย่อย ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด  14 ตัวหนา  เนื้อหา ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด 14  ตัวปกติ
  • ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion): หัวข้อผลและวิจารณ์  ตัวอักษร Cordia New  ขนาด 16 ตัวหนา   จัดชิดขอบด้านซ้าย  หัวข้อย่อย ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด  14 ตัวหนา  เนื้อหา ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด14  ตัวปกติ
  • สรุป (Conclusion): หัวข้อสรุป ตัวอักษร Cordia New ขนาด16 ตัวหนา จัดชิดขอบด้านซ้าย เนื้อหา ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด 14  ตัวปกติ
  • กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement):  หัวข้อกิตติกรรมประกาศ  ตัวอักษร Cordia New  ขนาด16 ตัวหนา จัดชิดขอบด้านซ้าย  เนื้อหา ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด14  ตัวปกติ
  • เอกสารอ้างอิง (References):  การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้ระบบเรียงตามตัวเลข  ใส่หมายเลขในวงเล็บเหลี่ยม [ ] เรียงตามลำดับการอ้างอิงในเรื่อง  เอกสารอ้างอิงทุกฉบับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ กรณีมีการอ้างอิงมากกว่า 1 รายการ ให้จัดเรียงดังนี้ รายการลำดับต่อเนื่องกันให้ใช้เครื่องหมาย - คั่น เช่น [1-3] รายการลำดับไม่ต่อเนื่องกันให้ใช้เครื่องหมาย , คั่น เช่น [1,3,5]  รายการมีทั้งที่ลำดับต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องกันให้ใช้เครื่องหมาย  - และ , ร่วมกัน เช่น [1-2,4]
 • ตาราง (Table) และรูป (Figure) :  ตัวอักษร Cordia New  ขนาด12 ตัวปกติ
  • ตาราง : ให้ระบุลำดับที่ของตาราง หัวตารางให้จัดชิดขอบด้านซ้าย ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง
  • รูป : ให้ระบุลำดับที่ของรูป คำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน์  กรณีเป็นรูปถ่าย ความละเอียดของรูปไม่ต่ำกว่า 300 dpi

เทมเพลตรูปแบบบทความ

บทความวิจัย

ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

 1. บทคัดย่อ (Abstract): บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอักษร Cordia New ขนาด14 ตัวปกติ เนื้อหาในคัดย่อ ควรระบุวัตถุประสงค์ ผลการวิจัย และบทสรุปโดยย่อ
 2. คำสำคัญ (Keywords): คำสำคัญต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคำสำคัญหรือวลีสั้น ๆ จำนวน 3-5 คำ คำที่ 1, คำที่ 2, คำที่ 3 ตัวอักษร Cordia New ขนาด 12 ตัวปกติ
 3. เนื้อเรื่อง แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี
  • บทนำ (Introduction): หัวข้อบทนำ ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด16 ตัวหนา  จัดชิดขอบด้านซ้าย  หัวข้อย่อย ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด 14 ตัวหนา  เนื้อหา ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด 14  ตัวปกติ
  • วิธีการวิจัย (Experimental methods): หัวข้อวิธีการวิจัย ตัวอักษร Cordia New  ขนาด16 ตัวหนา จัดชิดขอบด้านซ้าย  หัวข้อย่อย ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด  14 ตัวหนา  เนื้อหา ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด 14  ตัวปกติ
  • ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion): หัวข้อผลและวิจารณ์ ตัวอักษร Cordia New  ขนาด 16 ตัวหนา   จัดชิดขอบด้านซ้าย  หัวข้อย่อย ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด  14 ตัวหนา  เนื้อหา ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด14  ตัวปกติ
  • สรุป (Conclusion): หัวข้อสรุป ตัวอักษร Cordia New ขนาด16 ตัวหนา จัดชิดขอบด้านซ้าย เนื้อหา ตัวอักษร Cordia New  ขนาด 14  ตัวปกติ
  • กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement): หัวข้อกิตติกรรมประกาศ ตัวอักษร Cordia New  ขนาด16 ตัวหนา  จัดชิดขอบด้านซ้าย  เนื้อหา ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด14  ตัวปกติ
  • เอกสารอ้างอิง (References): การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้ระบบเรียงตามตัวเลข  ใส่หมายเลขในวงเล็บเหลี่ยม [ ] เรียงตามลำดับการอ้างอิงในเรื่อง  เอกสารอ้างอิงทุกฉบับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ กรณีมีการอ้างอิงมากกว่า 1 รายการ ให้จัดเรียงดังนี้ รายการลำดับต่อเนื่องกันให้ใช้เครื่องหมาย - คั่น เช่น [1-3] รายการลำดับไม่ต่อเนื่องกันให้ใช้เครื่องหมาย , คั่น เช่น [1,3,5]  รายการมีทั้งที่ลำดับต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องกันให้ใช้เครื่องหมาย  - และ , ร่วมกัน เช่น [1-2,4]
  • ตาราง : ให้ระบุลำดับที่ของตาราง หัวตารางให้จัดชิดขอบด้านซ้าย ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง
  • รูป : ให้ระบุลำดับที่ของรูป คำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน์ กรณีเป็นรูปถ่าย ความละเอียดของรูปไม่ต่ำกว่า 300 dpi
 4. ตาราง (Table) และรูป (Figure): ตัวอักษร Cordia New ขนาด12 ตัวปกติ
  • ตาราง : ให้ระบุลำดับที่ของตาราง หัวตารางให้จัดชิดขอบด้านซ้าย ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง
  • รูป : ให้ระบุลำดับที่ของรูป คำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน์ กรณีเป็นรูปถ่าย ความละเอียดของรูปไม่ต่ำกว่า 300 dpi

บทความวิชาการ

ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

 1. บทคัดย่อ (Abstract):  บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตัวอักษร Cordia New  ขนาด14 ตัวปกติ เนื้อหาในคัดย่อ ควรระบุวัตถุประสงค์ ผลการวิจัย และบทสรุปโดยย่อ
 2. คำสำคัญ (Keywords): คำสำคัญต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคำสำคัญหรือวลีสั้น ๆ จำนวน 3-5 คำ คำที่ 1, คำที่ 2, คำที่ 3  ตัวอักษร Cordia New ขนาด 12 ตัวปกติ 
 3. เนื้อเรื่อง แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
  • บทนำ (Introduction): หัวข้อบทนำ ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด16 ตัวหนา  จัดชิดขอบด้านซ้าย  หัวข้อย่อย ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด 14 ตัวหนา  เนื้อหา ตัวอักษร  Cordia New  ขนาด 14  ตัวปกติ
  • เนื้อหา : นำเสนอตามหัวข้อหรือประเด็นที่ผู้นิพนธ์กำหนดเพื่อแสดงรายละเอียดของเรื่อง
  • สรุป (Conclusion): กล่าวถึงสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ของเรื่องที่เขียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
  • กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement): กล่าวถึงบุคคล หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการศึกษา
  • เอกสารอ้างอิง (References): ต้องอ้างอิงในระบบ Vancouver ใช้ระบบเรียงตามตัวเลข โดยใส่หมายเลขในวงเล็บเหลี่ยม [ ] เรียงตามลำดับการอ้างอิงในเรื่อง เอกสารอ้างอิงทุกฉบับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวารสารเท่านั้นและจะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ หรือให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดทราบ 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะเคร่งครัดกรณีบทความมีการคัดลอก การนำเสนอรูปภาพ หรือการนำผลงานผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่งของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

 2. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความให้แก่ผู้นิพนธ์หรือบุคคลอื่น

กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับทั้งหมดเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่นี่ คลิกเพื่ออ่าน

แบบฟอร์มการขอยกเลิกการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแบบฟอร์มยกเลิกการยินยอมฯ PDPA