ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2022): วารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2022):  วารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

วารสารนี้เผยแพร่เป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นการนำเสนอบทความวิจัยทั้งหมด 8 เรื่อง มีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงาน และสังคมศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ โดยทุกบทความมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ประเมิน จำนวน 3 ท่านต่อบทความ ซึ่งมาจากหน่วยงานที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำผลงานวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ในการบริการวิชาการได้

เผยแพร่แล้ว: 20-12-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย