พฤติกรรมการบริโภคอาหาร : กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้แต่ง

  • ณัฐฐินิชา คงสมทรง
  • วสุนธรา รตโนภาส ผู้ประพันธ์บรรณกิจ

คำสำคัญ:

พฤติกรรม, การบริโภคอาหาร, นักศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร : กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างจำนวน 323 คน โดยใช้การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบที (T-test)

 

ผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาทั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง (X=3.20, S.D.=0.37 และ =3.30, S.D.=0.44) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 คณะ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการศึกษานี้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับนักศึกษาของทั้งสองคณะต่อไป    

References

ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์ และวรางคณา อุดมทรัพย์. (2560). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นไทยผลกระทบ

และแนวทางแก้ไข. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี, 28(1): 122-128.

ปนันดา จันทร์สุกรี และวศิน แก้วชาญค้า. (2561). สภาพแวดล้อมทางอาหารภายในมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพของนักศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

กองโรคไม่ติดต่อ. (2564). จำนวนและอัตราตายด้วย 5 โรคไม่ติดต่อ (NCD) ปี 2559-2563.

http://www.thaincd.com/2016/mission/documents-detail.php?id=14220&tid=32&gid=1-020

สุสิตรา สิงโสม. (2562). การศึกษาภาวะโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาวิชา

คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก:

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

กานต์ ลิ้มศิริสวัสดิ์ และคณะ. (2564). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3-5

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล. วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง, 64(2): 133-144.

สิริไพศาล ยิ้มประเสริฐ. (2560). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา. วารสารราชพฤกษ์, 15(1): 33-41.

Best, J.W. (1977). Research is Evaluation. (3rd ed). Englewod cliff: N.J. Prentice Hall.

วิชัย เอกพลากร, หทัยชนก พรรคเจริญ และ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. (2564). การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย

โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชุลีพรรณ แสนพันธ์ และลีลา เตี้ยงสูงเนิน. (ม.ป.ป.). พฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีด้วย Mobile

Application ของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี. https://grad.dpu.ac.th/upload/content/files/Year8-2/8213.pdf

อดิศักดิ์ หวานใจ และคณะ. (2562). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (น.1042-1051). มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-12-2022