บทความย้อนหลัง

 • วารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2023)

  วารสารนี้เผยแพร่เป็นปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นการนำเสนอบทความวิชาการ 1 เรื่อง และบทความวิจัย 7 เรื่อง มีเนื้อหาครอบคลุมในสาขา ด้านการศึกษา ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยทุกบทความมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ประเมิน จำนวน 3 ท่านต่อบทความ ซึ่งมาจากหน่วยงานที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำผลงานวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ในการบริการวิชาการได้

 • Journal of KPRU Science Mathematics and Technology
  ปีที่ 2 ฉบับที่ Special Issue (2023)

  The 1st KPRU International Student Research Conference on Science Mathematics and Technology on June 23, 2023, at the Faculty of Science and Technology in Kamphaeng Phet, Thailand marked several exiting milestones for our organization, it was the first international conference after the covid-19 pandemic, saw a dramatic increases in students and involvement. There were 10 oral presentations and 16 poster presentations from 5 different universities from 3 countries.

  These highlights are important to mention because they demonstrate our contribution to the field of science and technology in higher education. The supportive and collaborative nature of the conference also builds on our mission to support students in the context of research and presentations.

 • วารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2023)

  วารสารนี้เผยแพร่เป็นปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นการนำเสนอบทความวิจัยทั้งหมด 8 เรื่อง มีเนื้อหาครอบคลุมในสาขา ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาธารณสุขศาสตร์ และสังคมศาสตร์ด้านการศึกษา ตามลำดับ โดยทุกบทความมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ประเมิน จำนวน 3 ท่านต่อบทความ ซึ่งมาจากหน่วยงานที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำผลงานวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ในการบริการวิชาการได้

 • วารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2022)

  วารสารนี้เผยแพร่เป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นการนำเสนอบทความวิจัยทั้งหมด 8 เรื่อง มีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงาน และสังคมศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ โดยทุกบทความมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ประเมิน จำนวน 3 ท่านต่อบทความ ซึ่งมาจากหน่วยงานที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำผลงานวิชาการ หรือนำไปประยุกต์ในการบริการวิชาการได้

 • วารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2022)

  วารสารนี้เผยแพร่เป็นฉบับแรก (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งเป็นการนําเสนอบทความวิจัยทั้งหมด 9 เรื่อง มีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาฟิสิกส์เคมีเทคโนโลยีการอาหาร คณิตศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์และการศึกษา ตามลําดับ โดยทุกบทความมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ประเมิน จํานวน 3 ท่านต่อบทความ ซึ่งมาจากหน่วยงานที่หลากหลาย สามารถนําไปใช้อ้างอิงในการทําผลงานวิชาการ หรือนําไปประยุกต์ในการบริการวิชาการได้