ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2022): วารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2022):  วารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
วารสารนี้เผยแพร่เป็นฉบับแรก (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งเป็นการนําเสนอบทความวิจัยทั้งหมด 9 เรื่อง มีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาฟิสิกส์เคมีเทคโนโลยีการอาหาร คณิตศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์และการศึกษา ตามลําดับ โดยทุกบทความมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ประเมิน จํานวน 3 ท่านต่อบทความ ซึ่งมาจากหน่วยงานที่หลากหลาย สามารถนําไปใช้อ้างอิงในการทําผลงานวิชาการ หรือนําไปประยุกต์ในการบริการวิชาการได้
เผยแพร่แล้ว: 09-09-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย