กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเมื่อมีข้อมูลสูญหาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy