ข้อเสนอแนะบางประการสมบัติเชิงควอนตัมของโฟตอนในไฟเบอร์ออฟติกที่พิสูจน์โดยสมการคลื่น

ผู้แต่ง

  • สรายุทธ์ พานเทียน ผู้ประพันธ์บรรณกิจ

คำสำคัญ:

โฟตอน, สมการคลื่น, การแปลงฟูเรียร์, ไฟเบอร์ออฟติก, สมการไคลน์-กอร์ดอน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมของโฟตอนในวัสดุไฟเบอร์ออฟติกที่ไม่คิดผลจากการโพลาไรซ์เซชันแบบไม่เชิงเส้น โดยการเริ่มต้นของสมการแมกซ์เวลล์คำนวณจนได้สมการคลื่นและหาผลเฉลย จากนั้นใช้การแปลงฟูเรียร์และนำไปเปรียบเทียบกับสมการไคลน์-กอร์ดอน พบว่ามีความสอดคล้องกันรวมถึงใช้สมการมวลพลังงานตามทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษมาจัดรูปสมการจนได้ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับความถี่และเลขคลื่น ผลปรากฏว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในไฟ-เบอร์ออฟติกมีพฤติกรรมคล้ายอนุภาคที่บรรจุคลื่นในตัวพร้อมทั้งมีความเป็นระบบเบียบสูงจนสามารถใช้หลักการทับซ้อนของคลื่นกับแอมพลิจูดได้ค่าสูงสุดพอดี ทั้งนี้ ยังพบอีกว่า อนุภาคดังกล่าวเมื่อพิจารณาเชิงควอนตัมและลดรูปให้เลขควอนตัมเป็นศูนย์ยังให้ผลสอดคล้องกับแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาค

References

Blankenship, R. E. 2002. Molecular mechanisms of photosynthesis. 2nd Edition. Oxford, UK: Blackwell Science.

Amsler, C.; et al. 2008. Review of Particle Physics. Physics Letters B. 667(1–5): 1-6.

Halliday, D. Resnick, R. and Walker, J. 2005. Fundamental of Physics. 7th Edition. John Wiley and Sons, Inc.

Tanaram, C. Phatharacorn, P. Chiangga, S. and Yupapin, P.P. 2015. Analytical and simulation results of micro-ring resonator system using two eyes imaging model. International Journal of Scientific World. 3(2): 227-238.

Fabiha, R. Lundquis, J. Majumder, S. Topsaka, E. Barman, A and Bandyopadhyay, S. 2022. Spin Wave Electromagnetic Nano-Antenna Enabled by Tripartite Phonon-Magnon-Photon Coupling. Adv. Sci. 2104644 : 1-10.

แสดงแบบจำลองลักษณะการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบของอนุภาคโฟตอนที่มีคลื่นวางตัวทับซ้อนแอมพลิจูดของคลื่นพอดีจึงส่งผลให้สนามไฟฟ้ารวมเท่ากับผลรวมของแอมพลิจูดของอนุภาคโฟตอนย่อยที่มีเฟสเริ่มต้นเท่ากัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09-09-2022