กองบรรณาธิการ

หัวหน้าบรรณาธิการ

หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองหัวหน้าบรรณาธิการ

หน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

หน่วยงาน

อาจารย์ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองบรรณาธิการ

หน่วยงาน

Professor Dr. Boyko Gyurov

Georgia Gwinnett College USA

ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Associate Prof. Dr. Bounphanh Tonpheng

National University of Laos

รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ เพชร์โรจน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.สายัญ ปันมา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รองศาสตราจารย์อุมาพร ฉัตรวิโรจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพ์พิมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา วทานียเวช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมินทร์ ตันอุตม์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดนชัย เครื่องเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร วงษศา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตร ฤทธิธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Dr. Phoui Souksomvang

National University of Laos

Dr. Phengxay Deevanhxay

National University of Laos

Dr. Somsack Inthasone

National University of Laos

Dr. Somphouthone Phimmachak

National University of Laos

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ฝ่ายจัดการ

หน่วยงาน

นายประทีป​ เพ็ญแจ้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นายกฤษณะ ​จันทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร