ปัญหาและการแก้ไขการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผู้แต่ง

  • สุนิต สร้อยทอง
  • อิสระ ตั้งสุวรรณ์
  • นฤมล จันทร์มา
  • กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, กิจกรรมนักศึกษา, ความคิดเห็น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการไม่เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง จำนวน  237  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินปัญหาและการแก้ไขการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าสถิติ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  พบว่า ปัญหาและการแก้ไขการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก  

References

กังสดาร แตงน้อย. (2555). ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. วารสารวิจัยและพัฒนา. ปีที่ 4. หน้า 51-59.

จตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์. (2557). การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

เปรมประชา ดรชัย. (2561). ตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 1. 89 – 102.

พรพิมพ์ สารักษ์. (2556). ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง. ปริญญานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

มัลลิกา วีระสัย และประดิษฐา นาครักษา. (2557). สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ. 83 หน้า.

วิโรฒวิชัย ลุนสอน. (2555). ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. โครงการสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2555.

เสาวนีย์ วรรณประดิษฐ์. (2558). แนวโน้มในการตัดสินใจเข้าร่วมตามประเภทกิจกรรมชมรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช. (2563). การศึกษาความคาดหวังที่ได้รับและความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2563. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 61 หน้า.

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09-09-2022