การคำนวนสมการการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้าคงที่และสนามแม่เหล็กด้วย วิธีการแบบดั้งเดิม

ผู้แต่ง

  • วราวุธ สอาดสิน
  • สรายุทธ์ พานเทียน ผู้ประพันธ์บรรณกิจ

คำสำคัญ:

กลศาสตร์ควอนตัม, กิริยาแบบดั่งเดิม, อินทิกรัลตามเส้นทาง, สนามไฟฟ้า, สนามแม่เหล็ก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เรามุ่งเน้นนำเสนอการใช้ทักษะคณิตศาสตร์การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ระดับปริญญาตรีหาสมการการเคลื่อนที่ของอนุภาคเดี่ยวที่อยู่ภายใต้สนามไฟฟ้าคงที่ในแนวแกน x และแกน y และสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอในแนวแกน z ด้วยวิธีแบบดั้งเดิมด้วยการใช้สมการออยเลอร์-ลากรานจ์พบว่าสมการการเคลื่อนที่สอดคล้องกับวิธีการใช้เมทริกส์ ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์ในแกนแกน x และแกน y อยู่ในรูป A=-D และ B =C ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้มีความซับซ้อนมากกว่าวิธีการสมมติตัวแปรและวิธีการเมทริกส์

References

Halliday, D. Resnick, R. and Walker, J. (2005), Fundamental of Physics. 7th Edition. John Wiley and Sons, Inc.

วิรุฬห์ สายคณิต. (2552), ทฤษฎีควอนตัม. พิมพ์ครั้งที่ 2. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.

นิคม ชูศิริ. (2541). อินทิกรัลตามเส้นทางของก๊าซอิเล็กตรอนในระบบสองมิติภายใต้อิทธิพลของแรงฮาร์มอนิกส์ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก และศักย์แบบไร้ระเบียบ. มหาวิทยาลัยทักษิณ.

เอกพัน จันผง, อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ, วิทยา ทิพย์อักษร และ นิคม ชูศิริ, (2551), อินทิกรัลตามเส้นทางสำหรับกึ่งฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(2), 24-29.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-12-2022