การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลันของคาร์บาริลต่อปลานิลและกุ้งฝอยน้ำจืด

ผู้แต่ง

  • กิตติชัย จันธิมา ผู้ประพันธ์บรรณกิจ
  • วิชุดา จินดาธรรม
  • หอมนวล หย่าคำ
  • บุษบาวรรณ ไชยเรือนสูง

คำสำคัญ:

คาร์บาริล, พิษเฉียบพลัน, ปลานิล, กุ้งฝอยน้ำจืด

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นพิษเฉียบพลันของสารกำจัดศัตรูพืชคาร์บาริลต่อตัวสัตว์น้ำ 2 ชนิด คือ ตัวอ่อนปลานิล (Oreochromis niloticus) และกุ้งฝอยน้ำจืด (Macrobrachium lanchesteri) โดยใช้วิธีชีววิเคราะห์แบบน้ำนิ่ง (static bioassay) เพื่อหาค่าความเป็นพิษเฉียบพลันที่ทำให้สัตว์ทดลองตายร้อยละ 50 ภายในเวลา 96 ชั่วโมง (96hr-LC50) ด้วยการวิเคราะห์โปรบิท (Probit analysis) ผลการศึกษาพบว่าค่า 96hr-LC50 ของตัวอ่อนปลานิลและกุ้งฝอยน้ำจืดมีค่าเท่ากับ 7.92 และ 0.08 พีพีเอ็ม ตามลำดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเป็นพิษสูงของคาร์บาริลต่อตัวอ่อนปลานิลและกุ้งฝอยน้ำจืด

References

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. (2555). การนำเข้าสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต. วีรณาเพรส.

Fletcher, M.R., Hunter, K., Barnett, E.A., & Sharp, E.A. (1999). Pesticide poisoning of animals: investigations of suspected Incidents in the United Kingdom. A Report of the Environmental Panel of the Advisory Committee on Pesticides. UK, pp. 22-25.

Uğurlu, P., Satar, E.İ., & Çiçek, T. (2019). The histopathological, cytopathological and ultrastructural effects of carbaryl on gills of Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758). Environmental toxicology and pharmacology, 71, 103217.

Bhavan, P.S., & Geraldine, P. (2002). Carbaryl-induced alterations in biochemical metabolism of the prawn, Macrobrachium malcolmsonii. Journal of environmental biology, 23(2), 157–162.

Bhavan, P.S., Geraldine, P., & Sowdeswari, R. (2011). Sub-lethal impact of carbaryl on food utilization in the freshwater prawn Macrobrachium malcolmsonii. Journal of environmental biology, 32(3), 369–373.

สถาบันวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแห่งชาติ. (2530). เกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด. เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 75/2530. กรุงเทพฯ : กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Liwag, A.G., Ocampo, P.P., & Ubaldo, N.N. (2009). Effects of acetylcholinesterase-inhibiting chemicals on Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn) at pre-and post-hatching stages of development. The philippine entomologist, 23(2), 155-173.

U.S. Environmental Protection Agency. (2022, November 13). Interim reregistration eligibility decision for carbaryl. Case 0080, from http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/carbaryl_ired.pdf

U.S. Environmental Protection Agency. (2022, November 13). Environmental fate and effects division. Revised EFED risk assessment of carbaryl in support of the reregistration eligibility decision (RED), from http://cascade.epa.gov/RightSite/getcontent/Tempfile.pdf?DMW_ OBJECTID=0900007d480153434&DMW_FORMAT=pdf

Ayoola, S.O. (2008). Toxicity of glyphosate herbicide on Nile tilapia (Oreochromis niloticus) juvenile. African Journal of Agricultural Research, 3(12), 825-834.

Faria, M., Bellot, M., Bedrossiantz, J., Ramírez, J., Prats, E., Garcia-Reyero, N., Gomez-Canela, C., Mestres, J., Rovira, X., Barata, C., Oliván, L., Llebaria, A., & Raldua, D. (2022). Environmental levels of carbaryl impair zebrafish larvae behaviour: The potential role of ADRA2B and HTR2B. Journal of hazardous materials, 431, 128563.

A World Compendium. (2000). The pesticide manual, 12$^{th}$ ed., Tomlin, C.D.S., Ed., British Crop Protection Council: Farnham, UK, pp. 67-68.

กิจชัย ศิริวัฒน์. (2559, 23 กันยายน). สารเคมีกำจัดแมลง. จาก http://www.bdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=396

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-12-2022