วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ชื่อเดิม วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ) Bulletin of Applied Sciences เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ การอ้างอิง และการประกอบกิจการภาคการผลิตและอุตสาหกรรม 

         ISSN 2822-1532 (Print)
         ISSN 2822-1540 (Online)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
  2. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ การอ้างอิง และการประกอบกิจการภาคการผลิตและอุตสาหกรรม

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
วารสารวิทยาศาสตร์ประยกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 24-11-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ