วารสารวิจัยเกษตรรำไพ เป็นวารสารวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและนักวิชาการ ตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ 

เผยแพร่แล้ว: 2023-04-21

การประยุกต์ใช้ MALDI-TOF MS ในการระบุชนิดของ Streptomyces อย่างรวดเร็ว

Application of MALDI-TOF MS to Rapid Identification of Streptomyces

อภิญญา บุญเขียน, วิทวัส แจ้งเอี่ยม, มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร

1-7