Announcements

วารสารเกษตรรำไพ ฉบับที่ 3

2023-01-25

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เปิดรับบทความวิจัยเข้าร่วมพิจารณาตีพิมพ์ ฟรี!!
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2566)