คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เปิดรับบทความวิจัยเข้าร่วมพิจารณาตีพิมพ์ ฟรี!!
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2566)