การประยุกต์ใช้ MALDI-TOF MS ในการระบุชนิดของ Streptomyces อย่างรวดเร็ว Application of MALDI-TOF MS to Rapid Identification of Streptomyces

Main Article Content

อภิญญา บุญเขียน
วิทวัส แจ้งเอี่ยม
มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการใช้งาน MALDI-TOF MS ในการจำแนกชนิดของ Streptomyces ซึ่งแยกได้จากสวนทุเรียน ในจังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย อย่างรวดเร็ว โดย Streptomyces จำนวน 12 ไอโซเลท คัดเลือกโดยศึกษาทางอนุกรมวิธานตามลักษณะฟีโนไทป์ โดยในระยะแรกโคโลนีมักมีลักษณะเรียบ จากนั้นจะมีการพัฒนาเส้นใยอากาศ ผิวโคโลนีย่น บางโคโลนีมีลักษณะเป็นผง หรือกำมะหยี่ เมื่อนำไปจำแนกด้วย MALDI-TOF MS พบว่า ทั้ง 12 ไอโซเลทถูกจำแนกชนิดได้อย่างรวดเร็ว (<15 นาที) ซึ่งมีค่าคะแนนระหว่าง 1.72 ถึง 2.56 และระบุว่าเป็น  S. matensis, S. albogriseolus, S. matensis, S. cavourensis, S. albidoflavus, S. albidoflavus, S. cavourensis, S. cavourensis, S. cavourensis, S. viridodiastaticus, S. griseoincarnatus, S. cavourensis (ค่าคะแนน ได้แก่ 1.72, 1.79, 2.28, 2.23, 2.13, 2.28, 2.60, 2.06, 2.17, 1.77, 1.75 และ 2.56 ตามลำดับ) จากผลการศึกษาบ่งชี้ว่า MALDI-TOF MS เป็นเครื่องมือที่คุ้มค่า ในการใช้จำแนกชนิดของ Streptomyces ได้อย่างรวดเร็ว

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชีวาพร สุขดี. (2565). แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์สารสกัดชีวภาพควบคุมโรคพืช BIONAR. สารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาการจัดการ

มหาบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล.

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร. (2565). เทคโนโลยีผสมผสานการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า

ทุเรียน ภาคตะวันออก. คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6.

สุธาสินี อั้งสูงเนิน. (2558). ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ฉบับวิชาการและเทคโนโลยี. 9(1): 50-63.

Amin, H,. Ashraf, K. and Khosrow, I. (2014). Streptomycetes: Characteristics and their antimicrobial activities.

International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2(1): 63-75.

Bruker Daltonics. Bruker guide to MALDI sample preparation – MALDI preparation protocols, edition 5, 2017.

Bruker Daltonics, Germany.

Cayrou, C., Raoult, D. and Drancourt, M. (2010). Matrix-assisted laser desorption/ionization time of-flight mass

spectrometry for the identification of environmental organisms: the Planctomycetes paradigm.

Environmental Microbiology Reports, 2: 752–60.

Ghanem, G.A.M., Gebily, D.A.S., Ragab, M.M., Ali, A.M., Soliman, N.E.D. and Abd El-Moity, T.H. (2022). Efficacy of

antifungal substances of three Streptomyces spp. against different plant pathogenic fungi. Egyptian

Journal of Biological Pest Control 32: 112, doi: 10.1186/s41938-022-00612-9.

González, V., Vargas-Straube, M.J., Beys-da-Silva, W.O., Santi, L., Valencia, P., Beltrametti, F. and Cámara, B.,

(2022). Enzyme bioprospection of marine-derived actinobacteria from the Chilean coast and new

insight in the mechanism of keratin degradation in Streptomyces sp. G11C. Marine Drugs, 18(11): 537,

doi: 10.3390/md18110537.

Kim, K.O., Shin, K.S., Kim, M.N., Shin, K.S., Labeda, D.P., Han, J.H. and Kim, H.B. (2012). Reassessment of the

status of Streptomyces setonii and reclassification of Streptomyces fimicarius as a later synonym of

Streptomyces setonii and Streptomyces albovinaceus as a later synonym of Streptomyces

globisporus based on combined 16S rRNA/gyrB gene sequence analysis. International Journal of

Systematic and Evolutionary Microbiology, 62: 2978–85.

Loucif, L., Bendjama, E., Gacemi-Kirane, D. and Rolain, J.M. (2014). Rapid identification of Streptomyces isolates

by MALDI-TOF MS. Microbiological Research, 169(12): 940-7.

Seng, P., Abat, C., Rolain, J.M., Colson, P., Lagier, J.C., Gouriet, F., Fournier, P.E., Drancourt, M. Scola, B.L.

and Raoult, D. (2013). Identification of rare pathogenic bacteria in a clinical microbiology laboratory:

impact of matrixassisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry. Journal of

Clinical Microbiology, 51: 2182–94.