เผยแพร่แล้ว: 27-06-2022

การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมอัตโนมัติสำหรับโรงเพาะเห็ดฟาง บนพื้นฐานของอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง

พิทักษ์ คล้ายชม, อภิศักดิ์ พรหมฝาย, ไพโรจน์ นะเที่ยง, นุภากร พร้อมมูล, วัชรินทร์ วัฒนเชษฐ์, ณัฏฐพล พิศพันธุ์

25-39