บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์                           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ดาวเด่น                   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นางสาววันนิสา เมฆทับ                                            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กองบรรณาธิการ (ภายนอก)
ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร                       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา โปราณานนท์                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น                         มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน                      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์                             มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย                     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ                          มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์                  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์                          สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ                  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญนิธิ คำเมือง                    มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอนสัน ปงผาบ                           มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ดร.วชิราภรณ์ เพิ่มพูนสินทรัพย์                                 สถาปันเทคโนโลยีปทุมวัน

กองบรรณาธิการ (ภายใน)
รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์                          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหเดช แตงจวง                      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล คงนุ่น                         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ตงติ๊บ                         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค                           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช บุญสูง                           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนศักดิ์ คชนิล                            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร                         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์