วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ISSN XXXX-XXXX (Online)
กำหนดออก : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ดาวน์โหลดเทมเพลต >> https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU/%PATH%

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์:
     วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้สำคัญในศาสตร์สาขาวิชาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ สหวิทยาการ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการออกแบบ รวมถึงงานวิจัยที่มีการ  บูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ครอบคลุมสาขาที่เกี่ยวข้อง :
     สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรม และนวัตกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมบริหาร      งานก่อสร้าง เทคโนโลยีก่อสร้าง โยธา วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมการจัดการพลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์
     ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

บรรณาธิการวารสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์             
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินจมี ตำบลท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์สายตรง: 081-5952497
Email: jit_uru@uru.ac.th 

 

เปิดรับบทความ

2023-06-08

เปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์ลงในวารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567
               กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 29-12-2023

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับแมวสายพันธุ์เปอร์เซีย

ภาณุภัทร ช่วงโชติ, กฤติ ปาละบุญมา, อังกาบ บุญสูง, สิงหา ปรารมภ์

1-9

การพัฒนาระบบกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริดแบบไม่จ่ายย้อนกลับ

สมเจตน์ บุญชื่น, สุภัตรา ปินจันทร์, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์, สารัลย์ กระจง, ธนภูมิ เฟื่องเพียร

10-20

เครื่องย่างไร้ควันอัตโนมัติ

ทวีศักดิ์ วรจักร์, นิธิ เอี่ยมมะเฟือง, สีหลักษณ์ เสือเกิด

21-29

ดูทุกฉบับ