วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอแจ้งยกเลิกการใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

เดิม

ISSN 2630-0222 (Print) และ ISSN 2822-0358 (Online)

เป็น ISSN 3027-7957 (Online) ในการเผยแพร่บทความเฉพาะรูปแบบออนไลน์เท่านั้น โดยเผยแพร่บทความผ่านเว็บไซต์ https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTI_URU

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๑๔.๐๔/๒๙๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ (ยกเลิกฉบับตีพิมพ์)

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๑๔.๐๔/๒๙๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ (ยกเลิกฉบับออนไลน์)