วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ :
     วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้สำคัญในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ สหวิทยาการ การออกแบบและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครอบคลุมสาขาที่เกี่ยวข้อง :
     สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรม และนวัตกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง เทคโนโลยีก่อสร้าง โยธา วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมการจัดการพลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่น

กระบวนการพิจารณาบทความ :
     การส่งบทความทุกบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการ กลั่นกรองและพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบ doubleblind

ประเภทของบทความ :
     บทความวิจัย
     บทความวิชาการ

ภาษาที่รับตีพิมพ์ :
     ภาษาไทย

กำหนดการเผยแพร่ :
     ฉบับที่ มกราคม - มิถุนายน
     ฉบับที่ กรกฎาคม - ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ :
      ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

เจ้าของวารสาร :
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์