เรียน  ผู้นิพนธ์ที่สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

             กองบรรณาธิการวารสารวารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 และ กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 โดยสามารถส่งบทความได้ในระบบ ThaiJo ผู้นิพนธ์สามารถดูรายละเอียดการจัดรูปแบบบทความที่หน้า Author Guidelines