การออกแบบชั้นวางหนังสือปริญญานิพนธ์ในห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Main Article Content

พิทยุต กำพัน
สิงหา ปรารมภ์
อังกาบ บุญสูง
เทียนชัย หรรรุ่งโรจน์

บทคัดย่อ

การออกแบบชั้นวางหนังสือในห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ. 1) เพื่อพัฒนาชั้นวางหนังสือปริญญานิพนธ์ในห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการที่มีชั้นวางหนังสือปริญญานิพนธ์ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยนำหลักการด้านการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ 6 ข้อ เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคือ นักศึกษาและผู้ที่เข้าใช้บริการห้องสมุดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในรอบ 1 เดือน จำนวน 92 คน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิธีการเลือกแบบบังเอิญ การวิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1) การออกแบบชั้นวางหนังสือฯ พบว่า การแสดงแนวความคิด A2-3 มีความเป็นไปได้ในการผลิต สอดคล้องกับแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์มากกว่ารูปแบบอื่น 2) ผลของการศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุช่วงระหว่าง 21-25 ปี เป็นนักศึกษามากที่สุด ในส่วนของรายการชั้นวางหนังสือมีความปลอดภัยในการใช้งาน ( gif.latex?\bar{X}= 4.73, S.D.= 0.51) มากที่สุด รายการรองลงมาคือ วัสดุมีความเหมาะสมในการทำชั้นวางหนังสือ ( gif.latex?\bar{X}= 4.62, S.D.= 0.53) น้อยที่สุดคือ.รายการชั้นวางหนังสือมีโครงสร้างและขนาดที่เหมาะสมในการใช้งาน ( gif.latex?\bar{X}= 4.52, S.D.= 0.58) ตามลำดับ


 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. (2565). ประวัติและความเป็นมา. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2564, จาก http://industrial.uru.ac.th/history.html

ชฎาพร ศรีรินทร์ และเกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม. (2560). แนวทางการออกแบบชั้นหนังสือในห้องสมุดเคลื่อนที่ขนาดเล็กของกรุงเทพมหานคร เพื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน. Veridian E Journal สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 10(3), 1769-1786.

นิรัช สุดสังข์. (2559). ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ. กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

รัฐไท พรเจริญ. (2558). การเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

อุดมศักดิ์ สาริบุตร. (2560). ออกแบบเฟอร์นิเจอร์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.