ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2566)

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2566)
เผยแพร่แล้ว: 28-06-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย