ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัทอึ้งกุ่ยเฮง สกลนคร จำกัด

ผู้แต่ง

  • ภูริชญ์ มหาวงศ์ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • จีระนันต์ เจริญรัตน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • รุจิรา จงคล้ายกลาง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • อมรรัตน์ ควรฮางฮอง บริษัท อึ้งกุ่ยเฮง สกลนคร จำกัด
  • มงคล แสนสุข สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

DOI:

https://doi.org/10.14456/jeit.2023.11

คำสำคัญ:

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, สินเชื่อ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อมุ่งเน้นที่องค์ประกอบของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารและพนักงานสินเชื่อ โดยพัฒนาขึ้นในลักษณะการใช้โปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะมาใช้ช่วยในการพิจารณาให้สินเชื่อ โดยนำข้อมูลรายชื่อไม่ปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์มาทำเป็นระบบสารสนเทศการพิจารณาการให้สินเชื่อบริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด ออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server 2017 จากผลการศึกษาและการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน จำนวน 30 คน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจปล่อยสินเชื่อรถยนต์ มีค่าเฉลี่ย 3.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ซึ่งอยู่ในระดับมาก จึงสรุปได้ว่าระบบธุรกิจอัจฉริยะนี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ และปรับปรุงแก้ไข เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจให้สินเชื่อแก่เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] ธนวัฒน์ ชูจิต. "ซื้อรถเงินสด เอกสารอะไร & ขั้นตอนเป็นอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ." https://khaorot.com/news/ซื้อรถเงินสด-เอกสารอะไร-ขั้นตอน-เป็นอย่างไร-บทความนี้มีคำตอบ-nid20220929230044727 (accessed 10 มกราคม 2566).

[2] พรชนก ดำรงภวทรัพย์, "ระบบธุรกิจอัจฉริยะ: กรณีศึกษาบริษัทอีส ทูเกธเธอร์ จำกัด," สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.

[3] ชัชวาล มุ่งแสง, "ระบบแจ้งเตือนทางระบาดวิทยาโดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะและพยากรณ์การเกิดโรคระบาดโดยใช้เหมืองข้อมูล," ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.

[4] ภัสสร เกียรติ์กมลรัตน์, "ระบบคลังข้อมูลสำหรับร้านเช่าหนังสือ," ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560.

[5] สุรชาติ วรกุลรังสรรค์, "ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ," วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2561.

[6] สำเริง บุญเรืองรัตน์, "การวัดจิตพิสัยของมนุษย์," บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร, 2542.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2023

How to Cite

[1]
มหาวงศ์ ภ. ., เจริญรัตน์ จ. . ., จงคล้ายกลาง ร. ., ควรฮางฮอง อ. ., และ แสนสุข ม. ., “ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัทอึ้งกุ่ยเฮง สกลนคร จำกัด”, jeit, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 29–37, มิ.ย. 2023.