กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.วิจิตรา โพธิสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

บรรณาธิการ

ดร.สรายุทธ ฐิตะภาส  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ดร.สวลี อุตรา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กองบรรณาธิการวารสาร

ศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร สุทธิบาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สกุลตลา วรรณปะเข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย เหลาหา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว วัฒนากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ แสงผ่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา กิตติเลิศไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ วิชาผา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร ดวงอุปมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา ทองสุพล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยณัฐ โตอ่อน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ดร.อัจฉรา ชุมพล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ดร.วรพจน์ สมมูล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ดร.ไทยทัศน์ สุดสวนสี  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ทีมจัดการบทความและรูปแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อนุชา ศรีบุรัมย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นางสาวนภัทรธิดา พรมดีราช มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ออกแบบปกวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เนียมสา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์