Announcements

ประกาศเรื่อง ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     1.ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เรื่อง ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อยู่ในระหว่างการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยจะเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อวารสารผ่านการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index : TCI) 

     2.เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ของวารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้

เอกสารดาวน์โหลด วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หน้าที่และความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
          - กำหนดวิธีการปฏิบัติในการจัดเตรียมบทความต้นฉบับและรายละเอียดที่จำเป็นอื่นๆ ที่ผู้นิพนธ์บทความต้องปฏิบัติตาม ให้ผู้นิพนธ์บทความที่สนใจส่งบทความมาเพื่อตีพิมพ์และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ
          - การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ค่าดำเนินการจัดการต้นฉบับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้นิพนธ์บทความ จะต้องมีการประกาศเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และอัตราจัดเก็บที่ชัดเจนให้ผู้สนใจส่งบทความมาเพื่อตีพิมพ์และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ (ให้เป็นไปตามประกาศเรื่อง ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
          - ต้องมีการตรวจสอบการพิมพ์ซ้ำซ้อน (duplication) และการลอกเลียนผลงานวิชาการ (plagiarism)
          - ต้องดำเนินการให้มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความที่ปราศจากอคติ เป็นธรรมและไม่ล่าช้า โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน
          - ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลผู้นิพนธ์บทความและผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในระหว่างที่การประเมินบทความยัง ดำเนินอยู่ และไม่เปิดเผยเนื้อหาหรือข้อมูลในบทความในระหว่างที่บทความนั้น ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
          - การคัดเลือกบทความเพื่อการตีพิมพ์ตามคุณภาพของบทความ ไม่รับตีพิมพ์บทความวิจัยเพียงเพื่อผลประโยชน์ของผู้นิพนธ์หรือวารสาร โดยไม่พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของบทความจากผู้ประเมิน
          - ไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพียงเพราะสงสัยว่ามีการกระทำผิดจรรยาบรรณ แต่ต้องตรวจสอบหาหลักฐาน ให้แน่ชัดก่อน และแจ้งให้ผู้นิพนธ์ชี้แจงก่อนปฏิเสธบทความนั้น
          - ไม่มีส่วนในการตัดสินใจคัดเลือกบทความที่ตนเป็นผู้นิพนธ์หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
          - ไม่ร้องขอให้มีการอ้างอิงผลงานใดเพื่อเพิ่มจำนวนการอ้างอิง (citation) หรือค่า impact factor ของวารสาร หรือเพื่อเพิ่มจำนวนการอ้างอิงของผลงานของตนหรือพวกพ้อง
          - มีระบบร้องเรียนผลการตัดสินของกองบรรณาธิการและร้องเรียนเกี่ยวกับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
          - มีระบบแก้ไขข้อผิดพลาดร้ายแรงในบทความและถอดบทความที่พบว่าผิดจริยธรรมการวิจัย และไม่ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบข้อผิดพลาดและการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมิน
          - รักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความในระหว่างที่บทความนั้นยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
          - ประเมินคุณภาพบทความด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ
          - ไม่เสนอแนะให้ผู้นิพนธ์อ้างอิงผลงานใดด้วยเจตนาเพิ่มจำนวนการอ้างอิงของผลงานของตนหรือพวกพ้อง

- ส่งผลการประเมินตามกำหนดเวลา
          - หากมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์บทความที่ประเมินต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ
          - หากพบว่าผู้นิพนธ์บทความกระทำผิดจรรยาบรรณ เช่น ลอกเลียนผลงานวิชาการ บิดเบือนผลการวิจัย หรือใช้ผลการวิจัยที่เป็นเท็จ ต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์
          - ผลงานที่ส่งให้พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่น
          - ผลงานที่ส่งให้พิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่มีส่วนใดที่เป็นการลอกเลียนผลงานวิชาการ (plagiarism) ทั้งของตนเองและผู้อื่น และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
          - ไม่สร้างข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูลในการรายงานผลการวิจัย
          - ปฏิบัติตามจริยธรรมในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นิพนธ์ (authorship) อย่างเคร่งครัด กล่าวคือชื่อ   ผู้นิพนธ์ทุกชื่อที่ปรากฏในบทความจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการทำวิจัยและไม่ละเลยหรือตัดชื่อบุคคลที่มี ส่วนสำคัญในการทำวิจัยคนใดออกจากบทความ
          - หากมีผู้นิพนธ์หลายคน ผู้นิพนธ์ทุกคนจะต้องเห็นชอบกับต้นฉบับบทความและเห็นชอบกับการส่งต้นฉบับ บทความนั้นให้วารสารพิจารณาตีพิมพ์

          - หากบทความของผู้นิพนธ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว กรณีผู้นิพนธ์ประสงค์จะยกเลิกการตีพิมพ์ จะต้องชำระค่าปรับจำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการต่อไป