เปิดรับบทความ ประจำ ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2566

16-05-2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนตีพิมพ์บทความในวารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Journal of Engineering and Industrial Technology, Kalasin University)

วารสารรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 ประเภทบทความ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วารสารมีวาระออกปีละ 6 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 4 กรกฏาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม

ขอบเขตของวารสาร ดังนี้
- วิศวกรรมทั่วไป (General Engineering)
- วิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการผลิต (Industrial and Manufacturing Engineering)
- วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
- เทคโนโลยีสื่อและประยุกต์ใช้ (Media Technology and Application)
- สถาปัตยกรรม (Architecture)

บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้ประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Double -Blinded Review) และบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมิน อย่างน้อย 2 ท่าน

ซึ่งวารสารไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์