การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมในการปลูกพุทรานมสด กรณีศึกษาเกษตรกรบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • รัชฎา แต่งภูเขียว Faculty of Engineering and Industrial Technology
  • ปิยารัตน์ อันชัยศรี
  • ณัฐพร สารพันธ์

DOI:

https://doi.org/10.14456/jeit.2023.9

คำสำคัญ:

ต้นทุนฐานกิจกรรม, ต้นทุนโลจิสติกส์, พุทรา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมของเกษตรกรผู้ปลูกพุทราบ้านโพน หมู่ที่ 3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 153 ราย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าในการปลูกพุทรานมสด 1 ไร่ กิจกรรมหลักในการปฏิบัติงานของเกษตรกรปลูกพุทราประกอบไปด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ 1.กิจกรรมการเตรียมแปลงปลูก 2.กิจกรรมการปลูก 3.กิจกรรมการดูแลรักษา  4.กิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิต 5.กิจกรรมขนส่ง และ 6.กิจกรรมอื่น ๆ สำหรับต้นทุนฐานกิจกรรมในภาพรวมมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 46,560 บาทต่อไร่ ซึ่งกิจกรรมหลักที่มีต้นทุนสูงสุดที่สุด คือ กิจกรรมการดูแลรักษามีต้นทุนทั้งสิ้น 36,350 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.08 รองลงมา คือ กิจกรรมการเตรียมแปลงปลูกมีต้นทุนทั้งสิ้น 5,500 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.81 ลำดับที่สาม คือ กิจกรรมการเตรียมแปลงปลูกมีต้นทุนรวมเท่ากับ 2,880 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.18 กิจกรรมการดูแลรักษามีต้นทุนรวมเท่ากับ 1,500 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.23 กิจกรรมอื่น ๆ มีต้นทุนรวมเท่ากับ 230 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.49 กิจกรรมการขนส่งมีต้นทุนรวมเท่ากับ 100 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.21 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์. http://www.kalasin.doae.go.th/home2020_index.html (accessed 23 มกราคม 2565).

[2] THAI-THAIFOOD.COM. "ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพุทรา." https://www.thai-thaifood.com/th/ (accessed 22 พฤศจิกายน 2559).

[3] kasetkaoklai.com. "วิธีการปลูกพุทรา." https://www.kasetkaoklai.com/home/2017/03 (accessed 21 ธันวาคม 2563).

[4] สวนคุณไพบูลย์. "ชนิดและสายพันธุ์ของพุทรา." http://www.paiboonrayong.com/articles/42012630/html (accessed 23 ธันวาคม 2563).

[5] ธนาธร เกรอต, ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์, และ ชูศักดิ์ พรสิงห์, "การวิเคราะห์และลดต้นทุน โลจิสติกส์ สำหรับผักออร์แกนิคในภาคตะวันตกของประเทศไทย," วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 10, no. 19, pp. 75-91, 2561.

[6] ศูนย์วิจัยพุทราและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. "ทฤษฎีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing)." http://mim12bibiilham.blogspot.com/2017/11/activity-based-costing.html (accessed 4 มกราคม 2564).

[7] กัญจนา บุญแก้ว, "พฤติกรรมต้นทุนของสวนปาล์มน้ำมันโดยใช้ระบบบัญชีต้นทุนฐาน," วารสารการจัดการ, vol. 3, no. 1, pp. 30-40, 2557.

[8] พิทธินันท์ สมไชยวงค์, ราเชนทร์ ชูศรี, และ สุจิตตา หงษ์ทอง, "การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรพื้นที่สูง โดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม," วารสารวิชาการการตลาด และการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, vol. 4, no. 1, pp. 150-162, 2560.

[9] "ทฤษฎีทาโร่ยามาเน่." https://digi.data.go.th/blog/method-of-controlling-the-sample/ (accessed 23 เมษายน 2564).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-06-2023

How to Cite

[1]
แต่งภูเขียว ร., อันชัยศรี ป. ., และ สารพันธ์ ณ., “การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมในการปลูกพุทรานมสด กรณีศึกษาเกษตรกรบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์”, jeit, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 17–28, มิ.ย. 2023.