การลดคุณลักษณะสำหรับการจำแนกความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยการใช้รูปแบบข้อมูลแนวตั้ง

ผู้แต่ง

  • อัจฉรา ชุมพล Kalasin University
  • มงคล แสนสุข สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

DOI:

https://doi.org/10.14456/jeit.2023.12

คำสำคัญ:

การลดคุณลักษณะ, การจำแนกความคิดเห็น, เครือข่ายสังคมออนไลน์, รูปแบบข้อมูลแนวตั้ง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ทำการพัฒนาขั้นตอนวิธีในการลดคุณลักษณะ โดยไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียคุณลักษณะที่ส่งผลต่อการจำแนก เพื่อนำไปสู่การลดเวลาในการประมวลผลและเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องการจำแนกความคิดเห็นที่อยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยทำการเปรียบเทียบการลดคุณลักษณะโดยการใช้รูปแบบข้อมูลแนวตั้งกับการลดคุณลักษณะด้วยวิธีการไคสแคว์ จำแนกความคิดเห็นด้วยวิธีการนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes) ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยรวบรวมจาก Stanford Twitter Sentiment Data ผลการวิจัยพบว่า วิธีการลดคุณลักษณะโดยการใช้รูปแบบข้อมูลแนวตั้งมีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยมีค่าความถูกต้องในการจำแนก เท่ากับ 72.64%

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] C. Troussas, M. Virvou, K. Junshean Espinosa, K. Llaguno, and J. Caro, "Sentiment analysis of Facebook statuses using Naive Bayes classifier for language learning," in Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA),Fourth International Conference, 2013, pp. 1-6.

[2] M. Anjaria and R. M. R. Guddeti, "Influence factor based opinion mining of Twitter data using supervised learning," in Communication Systems and Networks (COMSNETS), 2014 Sixth International Conference, 2014, pp. 1-8.

[3] A. Ortigosa, J. M. Martín, and R. M. Carro, "Sentiment analysis in Facebook and its application to e-learning," Computers in Human Behavior, vol. 31, pp. 527-541, 2014.

[4] S. Aslam. "Twitter Statistics [omincoreagency.com]." https://www.omnicoreagency.com/twitter-statistics/ (accessed 1 March 2020).

[5] H. Saif, Y. He, and H. Alani, "Alleviating data sparsity for Twitter sentiment analysis," in Making Sense of Microposts (#MSM2012): Big things come in small packages at the 21st International Conference on the World Wide Web (WWW'12), Lyon, France, 2012.

[6] A. A. G. M. Karamibekr, "Sentiment Analysis of Social Issues," in International Conference on Social Informatics, Canada, 2012, pp. 215-221.

[7] J. Yang, Y. Liu, X. Zhu, Z. Liu, and X. Zhang, "A new feature selection based on comprehensive measurement both in inter-category and intra-category for text categorization," Inf. Process. Manage, vol. 48, pp. 741-754, 2012.

[8] Q. Song, J. Ni, and G. Wang, "A Fast Clustering-Based Feature Subset Selection Algorithm for High-Dimensional Data," IEEE Trans. on Knowl. and Data Eng., vol. 25, pp. 1-14, 2013.

[9] S. Das, "Filters, Wrappers and a Boosting-Based Hybrid for Feature Selection," in the Proceedings of the Eighteenth International Conference on Machine Learning, 2001.

[10] J. C. Hall, "A Linguistic Model for Improving Sentiment Analysis Systems," Master of ScienceThesis, North Dakota State University, Fargo, North Dakota, 2014.

[11] B. Liu, Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012.

[12] เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้า ไมน์นิง เบื้องต้น, 1 ed. กรุงเทพฯ:: เอเชีย ดิจิตอลการพิมพ์, 2557.

[13] A. Go, L. Huang, and R. Bhayani, Twitter sentiment analysis. 2009.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2023

How to Cite

[1]
ชุมพล อ. . และ แสนสุข ม. ., “การลดคุณลักษณะสำหรับการจำแนกความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยการใช้รูปแบบข้อมูลแนวตั้ง”, jeit, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 38–45, มิ.ย. 2023.