การตรวจวัดบิสฟีนอลเอไดไกลซิดิลอีเธอร์ บิสฟีนอลเอฟไดไกลซิดิลอีเธอร์ โนโวแลคไกลซิดิล อีเธอร์และอนุพันธ์ในปลากระป๋องโดยเทคนิคแมทริกซ์โซลิดดิสเพอร์ซันและอัลตราไฮเพอร์ ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี

ผู้แต่ง

  • จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • สมภพ ลาภวิบูลย์สุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v10.2021.144

คำสำคัญ:

บิสฟีนอลเอไดไกลซิดิลอีเธอร์, บิสฟีนอลเอฟไดไกลซิดิลอีเธอร์, โนโวแลคไกลซิดิลอีเธอร์, อัลตราไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิด, โครมาโทกราฟีแทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี, เมทริกซ์โซลิดดิสเพอร์ซัน, อาหารกระป๋อง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาการตรวจวัดปริมาณสารมอนอเมอร์ทั้งหมด 13 ชนิด ได้แก่ บิสฟีนอลเอไดไกลซิดิลอีเธอร์ (BADGE) บิสฟีนอลเอฟได้ไกลซิดิลอีเธอร์ (BFDGE) โนโวแลคไกลซิดิลอีเธอร์ (NOSE 3-6 ring) และอนุพันธ์ (BADGE•H2O, BADGE•2H2O, BADGE•HCL, BADGE•2HCL, BADGE•H2O•HCL, BFDGE•2H2O and BFDGE•2HCl) ในอาหารกระป๋อง โดยใช้เทคนิคลิควิด โครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี (LC-MS/MS) และแมทริกซ์โซลิดดิสเพอร์ชันที่รู้จักในชื่อว่า QuEChERS ทั้งนี้ได้ ศึกษาและตรวจสอบความใช้ได้เพื่อให้ได้วิธีที่มีความน่าเชื่อถือสําหรับตรวจวัดปริมาณ โดยการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีดําเนิน การตาม Eurachem Guide: 2014 โดยเติมสารละลายมาตรฐานที่ความเข้มข้น 5 ระดับ (0.025 0.50, 1.00 9.00 และ 18.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ค่าร้อยละกลับคืนมีค่าอยู่ในช่วง  60.8 ถึง 114.2% ที่ 0.025  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม, 81.2 ถึง 109.3% ที่ 0.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม, 80.1 ถึง 109.2% ที่ 1.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม, 83.7 ถึง 110.0% ที่ 9.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ 84.6 ถึง 109.1% ที่ 18.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและได้ค่าการทําซ้ำที่ดี (ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 1.13 ถึง 19.5) โดยมีค่าขีดจํากัดของการตรวจพบเท่ากับ 0.010 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสําหรับมอนอเมอร์แต่ละชนิด และขีดจํากัดของ การหาปริมาณมีค่าเท่ากันสําหรับทุกชนิด เท่ากับ 0.025 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม กราฟมาตรฐานมีความเป็นเส้นตรงสูงถึง 1000 ไมโครกรัมต่อลิตรด้วยค่าสัมประสิทธิ์การกําหนดที่ดี (r²) อยู่ในช่วงระหว่าง 0.9983 ถึง 0.9999

References

VALERA-TARIFA, N.M., R. SANTIAGO-VALVERDE, E.HERNANDEZ-TORRES, J.L. MARTINEZ-VIDAL and A. GARRIDO-FRENICH. Development and full validation of a multiresidue method for the analysis of a wide range of pesticides in processed fruit by UHPLC-MS/MS. Food Chemistry. 2020, 315, 126304.

FRITSCHE, J. Recent developments and digital perspectives in food safety and authenticity. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2018, 66(29), 7562-7567.

PETERSEN, H., A. SCHAEFER, C.A. BUCKOW, T.J. SIMAT and H. STEINHART. Determination of bisphenol A diglycidyl ether (BADGE) and its derivatives in food: identification and quantification by internal standard. Europen Food Research and Technology. 2003, 216(4), 355-364.

Wang L, J. Xue and K. Kannan. Widespread occurrence and accumulation of bisphenol A diglycidyl ether (BADGE), bisphenol F diglycidyl ether (BFDGE) and their derivatives in human blood and adipose fat. Environmental Science & Technology. 2015, 49(5), 3150-3157.

TSUJI, M., C. KORIYAMA, Y. ISHIHARA, C.F.A. VOGELand T. KAWAMOTO. Association between bisphenol A diglycidyl ether-specific IgG in serum and food sensitization in young children. Europe an Journal of Medical Research. 2018, 23(1), 61.

Commission Regulation (EC) No 1895/2005 of 18November 2005 on the restriction of use of certain epoxy derivatives in materials and articles intended to come into contact with food, (2005).

ROMERO-GONZALEZ, R. Food safety: how analytical chemists ensure it. Analytical Methods. 2015, 7(17), 7193-7201.

MUNGUIA-LOPEZ, E.M. and H. SOTO-VALDEZ. Effect of heat processing and storage time on migration of bisphenol A (BPA) and bisphenol A diglycidyl Ether (BADGE) to aqueous food simulant from Mexican can coatings. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2001, 49(8), 3666-3671.

POUSTKOVA, I., J. DOBIAS, I. STEINER, J. POUSTKA and M. VOLDRICH. Stability of bisphenol A diglycidyl ether and bisphenol F diglycidyl ether in water-based food simulants. European Food Research & Technology. 2004, 219(5), 534-539.

UEMATSU, Y., HIRATA, K., SUZUKI, K., IIDA, K. and SAITO, K. Chlorohydrins of bisphenol A diglycidyl ether (BADGE) and of bisphenol F diglycidyl ether (BFDGE) in canned foods and ready-todrink coffees from the Japanese market. Food Additives and Contaminants. 2001, 18(2), 177-185.

SUMMERFIELD, W., A. GOODSON and I. COOPER. Survey of bisphenol A diglycidyl ether (BADGE) in canned foods. Food Additives and Contaminants. 1998, 15(7), 818-830.

BILES, J.E., K.D. WHITE, T.P. MANEAL and T.H. BEGLEY. Determination of the diglycidyl ether of bisphenol A and Its derivatives in canned foods. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 1999, 47(5), 1965-1969.

ZHANG, H., M. XUE, Y. LU, Z. DAI and H. WANG. Microwave-assisted extraction for the simultaneous determination of novolac glycidyl ethers, bisphenol A diglycidyl ether, and its derivatives in canned food using HPLC with fluorescence detection. Journal of Separation Science. 2010, 33(2), 235-243.

CASAJUANA, N. and S. LACORTE. New methodology for the determination of phthalate esters, bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether, and nonylphenol in commercial whole milk samples. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2004, 52(12), 3702-3707.

SUN, C., L.P. LEONG, P.J. B ARLOW, S.H. CHAN and B.C. BLOODWORTH. Single laboratory validation of a method for the determination of bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether and its derivatives in canned foods by reversed-phase liquid chromatography. Journal of Chromatography A. 2006, 1129(1), 145-148.

YONEKUBO, J., K. HAYAKAWA and K. SAJIKI. Concentrations of bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether, and their derivatives in canned foods in Japanese markets. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2008, 56(6), 2041-2047.

GALLART-AYALA, H., E. MOYANA and M.T. GAL CERAN. Fast liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the analysis of bisphenol A-diglycidyl ether, bisphenol F-diglycidyl ether and their derivatives in canned food and beverages. Journal of Chromatography A. 2011, 1218(12), 1603-1610.

GUO, M., M. HE, J. ZHONG, Q. HE, B.B. ISMAIL, G. CHEN and D. LIU. High-performance liquid chromatography (HPLC)-fluorescence method for determination of bisphenol A diglycidyl ether (BADGE) and its derivatives in canned foods. Science of The Total Environment 2020, 710, 134975.

LEEPIPATPIBOON, N., O. SAE-KHOW, S. JAYANTA. Simultaneous determination of bisphenol-A-diglycidyl ether, bisphenol-F-diglycidyl ether, and their derivatives in oil-in-water and aqueous-based canned foods by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection. Journal of Chromatography A. 2005, 1973(1), 331-339.

SZCZEPANSKA, N., P. KUBICA, J. PLOTKA-WASYLKA, B. KUDLAK and J. NAMIESNIK. Ultrasound assisted solvent extraction of porous membrane-packed samples followed by liquid chromatography-tandem mass spectrometry for determination of BADGE, BFDGE and their derivatives in packed vegetables. Science of The Total Environment. 2020, 708, 135178.

ZOU, Y., S. LIN, S. CHEN and H. ZHANG. Determination of bisphenol A diglycidyl ether, novolac glycidyl ether and their derivatives migrated from can coatings into foodstuff by UPLC-MS/MS. European Food Research & Technology. 2012, 235(2), 231-244.

ANASTASSIADES, M., S.J. LEHOTAY, D. STAJNBA HER and F.J. SCHENCK. Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction/ partitioning and "dispersive solid-phase extraction” for the determination of pesticide residues in produce. Journal of AOAC

International. 2003, 86(2), 412-431.

LAPVIBOONSUK, J. Method development for determination of momomers mgrated from food contact materials in canned foods. Bangkok: Chulalongkorn University. 2014.

MATUSZEWSKI, B.K., M.L. CONSTANZER and C.M. CHAVEZ-ENG. Matrix effect in quantitative LC/ MS/MS analyses of biological fluids: A method for determination of finasteride in human plasma at picogram per milliliter concentrations. Analytical Chemistry. 1998, 70(5), 882-889.

ZHOU, W., S. YANG and P.G. WANG. Matrix effects and application of matrix effect factor. Bioanalysis. 2017, 9(23),1839-1844.

MATUSZEWSKI, B.K., M.L. CONSTANZER and C.M. CHAVEZ-ENG. Strategies for the assessment of matrix effect in quantitative bioanalytical methods based on HPLC-MS/MS. Analytical Chemistry. 2003, 75(13), 3019-3030.

SZCZEPANSKA, N., P. KUBICA, B. KUDLAK, J. NAMIESNIK and A. WASIK. Stabilities of bisphenol A diglycidyl ether, bisphenol F diglycidyl ether, and their derivatives under controlled conditions analyzed using liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2019, 411(24), 6387-6398.

PAN, CHUN-XIU, XU, XIU-ZHU, HE, HONG-MEI, CAI, XIAO-JUN, ZHANG, XUE-JUN. Separation and identification of cis and trans isomers of 2-butene-1,4-diol and lafutidine by HPLC and LC-MS. Journal of Zhejiang University Science B. 2005, 6(1), 74-78.

SANTOS, N.A.dos, L.V. TOSE, S.R.C. da SILVA, M. MURGU, R.M. KUSTER, R.S. ORTIZ et al. Analysis of isomeric cannabinoid standards and cannabis products by UPLC-ESI-TWIM-MS: A comparison with GC-MS and GC x GC-QMS. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2019, 30(1), 60-70.

GUO, Y., H. HU, T. LI, L. XUE, X. ZHANG, Z. ZHONG, Y. ZHANG and Y. JIN. Primary secondary amine as a sorbent material in dispersive solid-phase extraction clean-up for the determination of indicator polychlorinated biphenyls in environmental water samples by gas chromatography with electron capture detection. Journal of Separation Science. 2017, 40(16), 3279-3288

BS EN 15136:2006. Materials and articles in contact with foodstuffs. Certain epoxy derivatives subject to limitation. Determination of BADGE, BFDGE and their hydroxy and chlorinated derivatives in food simulants. 2006, p. 34.

MAGNUSSON, B. and U. ORNEMARK. Eurachem Guide: The fitness for purpose of analytical methods - A laboratory guide to method validation and related topics, 2nd edition, 2014.

BRATINOVA, S., B. RAFFAEL and C. SIMONEAU. Guidelines for performance criteria and validation procedures of analytical methods used in controls of food contact materials. EUR 24105 EN. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union. 2009.

Optimized conditions of mass spectrometry for determination of BADGE, BFDGE, NOGE and derivatives

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-09-2022

How to Cite

ลาภวิบูลย์สุข จ., & ลาภวิบูลย์สุข ส. (2022). การตรวจวัดบิสฟีนอลเอไดไกลซิดิลอีเธอร์ บิสฟีนอลเอฟไดไกลซิดิลอีเธอร์ โนโวแลคไกลซิดิล อีเธอร์และอนุพันธ์ในปลากระป๋องโดยเทคนิคแมทริกซ์โซลิดดิสเพอร์ซันและอัลตราไฮเพอร์ ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี . วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 10(10), 30–45. https://doi.org/10.60136/bas.v10.2021.144