เผยแพร่แล้ว: 23-12-2021

การศึกษาปัญหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทางวิศวกรรม แบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

ภาณุ บูรณจารุกร, เสาวลักษณ์ ตองกลิ่น, ศิษฎา สิมารักษ์, กวิน สนธิเพิ่มพูน, เกตุชนา บุญฤทธิ์, อิสริยพร หลวงหาญ, กณพ วัฒนา

1-14

เครื่องตรวจวัดและควบคุมระบบบำบัดคุณภาพน้ำ

ธนวัฒน์ สอนเณร, นวนิต ศุกละ, เพ็ญพิมล ลือขจร, กาญจนา ดาวเด่น

24-31

การออกแบบโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบควบคุมสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ

อำนาจ ตงติ๊บ, ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ, พงษ์ธร วิจิตรกูล, ยสินทินี เอมหยวก, อนุชา ริกากรณ์

32-42

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าทอน้ำอ่าง สำหรับร้านคุณโด่ง ผ้าทอน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

จรรยา อนุศรี, เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ, อุสุมา พันไพลศาล, ศุทธินี กล่อมแสร์

43-55