การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ด้วยเอ็มไอทีแอพอินเวอร์เตอร์ สำหรับระบบฟาร์มเห็ดอัจฉริยะ

Main Article Content

ธนวัฒน์ สอนเณร
นวนิต ศุกละ
เพ็ญพิมล ลือขจร
กาญจนา ดาวเด่น

บทคัดย่อ

แอพอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องมือด้านซอฟต์แวร์ สำหรับสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งบริษัทกูเกิล ร่วมมือกับเอ็มไอทีพัฒนาขึ้น การทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์และทดสอบกับโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนฮาร์ดแวร์เป็นอาดูโน่ บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูลเอวีอาร์ที่มีการพัฒนาแบบโอเพ่นซอร์สคือ มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาการทำงานของระบบสมาร์ทฟาร์มด้วยเอ็มไอทีแอพอินเวอร์เตอร์ ออกแบบโดยการใช้พื้นฐานของการควบคุมระบบโดยใช้การสั่งการและการเฝ้าดูการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับโครงการระบบฟาร์มเห็ดอัจฉริยะนี้ มีลำดับการทำงานคือ สั่งการและการเฝ้าดู โดยใช้ระบบแอนดรอยด์บนโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของทิงสปีคและรับ-ส่งข้อมูลไปยังฮาร์ดแวร์ ซึ่งประกอบไปด้วยชุดตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น 4 ตำแหน่ง ทำงานร่วมกับอาดูโน่ Uno R3 WIFI สั่งการปิด-เปิดปั๊มน้ำและชุดโซลินอยวาล์ว ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณการไหลและเส้นทางการไหลแบบ 4 ทิศทาง อาศัยการควบคุมปริมาณและทิศทางของละอองน้ำทั้ง 4 ทิศทาง โดยอ้างอิงจากข้อมูลจากชุดตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นเทียบเคียงกับค่าข้อมูลอ้างอิงของอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับเห็ดแต่ละชนิดภายในโรงเรือน กรณีตัวอย่างสำหรับโครงการนี้คือ เห็ดนางรมเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิระหว่าง 24-33 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 เปอร์เซ็นต์ และเห็ดนางฟ้าเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส       และความชื้นสัมพัทธ์ 70-90 เปอร์เซ็นต์

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ภูมินทร์ ดวงหาคลัง, พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์, และโรเบิร์ท แบทซิงเงอร์. (2560). MIT App Inventor กับการพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้จริง. วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 6(1), 80-91.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2560). Internet of things. สืบค้น 3 มีนาคม 2562, จาก http://oho.ipst.ac.th/internet-of-things

Ekkarat Boonchieng, Oran Chieochan, and Anukit Saokaew. (2018). Smart Farm: Applying the Use of NodeMCU, IOT, NETPIE and LINE API for a Lingzhi Mushroom Farm in Thailand. IEICE Transactions on Communications, E101.B(1), pp 16-23.

Mjrovai. (2022). IoT Made Easy With UNO, ESP-01, ThingSpeak and MIT App Inventor. Retrieved 3 March 2019, from https://www.instructables.com/IoT-Made-Easy-With-UNO-ESP-01-ThingSpeak-and-MIT-A

Patton, E. W., Tissenbaum, M., and Harunani, F. (2019). MIT App Inventor: Objectives, Design, and Development. Singapore: Springer. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-6528-7_3