การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าทอน้ำอ่าง สำหรับร้านคุณโด่ง ผ้าทอน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

จรรยา อนุศรี
เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ
อุสุมา พันไพลศาล
ศุทธินี กล่อมแสร์

บทคัดย่อ

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี สำหรับร้านคุณโด่ง ผ้าทอน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีความสอดคล้องกับการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีเพื่อโชว์ลวดลายผ้าทอน้ำอ่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี สำหรับร้านคุณโด่ง ผ้าทอน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของร้านที่มีต่อการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี สำหรับร้านคุณโด่ง ผ้าทอน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเริ่มจากการใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นและแนวทางความเป็นไปได้ในการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องแต่งกายสตรี จากผ้าซิ่นตีนจกน้ำอ่าง สำหรับร้านคุณโด่ง ผ้าทอน้ำอ่าง แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นผู้ประกอบการ จำนวน 3 คน เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าซิ่นตีนจกน้ำอ่างเกี่ยวกับรูปแบบร่างการออกแบบเครื่องแต่งกายกายสตรีจากผ้าซิ่นตีนจกน้ำอ่าง และแบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจผู้ประกอบการและผู้บริโภค จำนวน 86 คน เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าซิ่นตีนจกน้ำอ่าง สำหรับร้านคุณโด่ง ผ้าทอน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


เมื่อได้ผลสรุปของการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ลายหลักของผ้าซิ่นตีนจกบ้านน้ำอ่าง มีลายหลัก 9 ลาย และนำมาออกแบบร่างโดยใช้แนวคิดด้านแฟชั่น Elizabethan Style จำนวน 3 ชุด เพื่อนำไปถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับหลักการออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสตรี โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ผลสรุปคือ รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุด จากนั้นนำรูปแบบร่างที่ได้ข้อสรุปนำมาผลิตชุดเครื่องแต่งกายสตรี แล้วนำแบบชุดเครื่องแต่งกายสตรีที่เสร็จสมบูรณ์มาทำการทดสอบความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการร้านคุณโด่งผ้าทอน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 86 คน โดยมีความพึงพอใจในรูปแบบด้านขนาดและสัดส่วน ด้านการตัดกันและด้านสีสัน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( gif.latex?\bar{X} = 4.70) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.14) ด้านสีสันมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จักรพันธ์ สุระประเสริฐ. (2558). แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าฝ้าย : กรณีศึกษาชุมชนทอผ้าฝ้ายไทลื้อบ้านเฮี้ย อ.ปัว จังหวัดน่าน (รายงานวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ฐปนีย์ ศรีแก้ว และตติยา เทพพิทักษ์. (2560). การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำหรับผู้บริโภคสีเขียว. วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 8(1), 125-141.

ณัฏฐธิดา เริงธนพิบูลย์. (2559). การพัฒนาเสื้อผ้าสตรีไร้ตะเข็บ ด้วยเทคนิคการทำแบบตัด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

นันทิยา ดอนเกิด. (2560). การออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าขาวม้าของตำบลนาข่า อำเภอนาข่า จังหวัดอุดรธานีสำหรับสตรีวัยรุ่น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ

ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 (น.1-10). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง. (2549). ผ้าทอน้ำอ่าง. สืบค้น 10 ธันวาคม 2563,

จาก http://www.namang.go.th/index.php?action=sapa

อติกานต์ สุทธิวงษ์ และศุภรัก สุวรรณวัจน์. (2559). การออกแบบลายพิมพ์ผ้าตีนจกสำหรับ

สร้างสรรค์แฟชั่นร่วมสมัย จากภูมิปัญญาไทยพวน จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 7(2), 146-158.

อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ และนิรัช สุดสังข์. การออกแบบชุดแต่งกายสำหรับสตรีไทดำ จากอัตลักษณ์ไทดำนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 11(2), 75-96.

Pinterest. (2562). Color Paletty. สืบค้น 15 มกราคม 2564, จาก https://colorpalettes.net.