เผยแพร่แล้ว: 30-12-2019

การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพระดับชุมชน

ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ, จันลดา เจริญสุข, พรเพชร เขียวจันทร์แสง, สร้างศิลป์ ชูภู่, ภคมน ปินตานา

1-10

การพัฒนาเครื่องสับย่อยไม้

อดุลย์ พุกอินทร์, พลิศภัสร์ คำฟู, สมเจตน์ บุญชื่น, สุวัฐชัย วัชรถาวรศักดิ์, ผกามาศ พุกอินทร์

35-48

การจำแนกระดับความคล้ายคลึงของเหรียญพระด้วยวิธีการรู้จำแบบ

อนุรักษ์ อ่วมเปี่ยม, วันวิสาข์ จันทร์ยวง, อภิศักดิ์ พรหมฝาย, กันต์ อินทุวงศ์, ดุษฎี บุญธรรม

49-56