การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพระดับชุมชน

Main Article Content

ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ
จันลดา เจริญสุข
พรเพชร เขียวจันทร์แสง
สร้างศิลป์ ชูภู่
ภคมน ปินตานา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพโดยมีวิธีการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ โดยมีการออกแบบอุปกรณ์ดักจับก๊าซไฮโดรเจนออกไซด์และความชื้น โดยใช้สนิมเหล็กและถ่านกัมมันต์บรรจุในคอลัมน์ และต่อให้ก๊าซชีวภาพไหลผ่านแบบอนุกรม ทำการทดลอง 3 วัน วันละ 3 ครั้ง เวลาในการตรวจวัด 3 ช่วงเวลาคือ เช้า 07:00 นาฬิกา บ่าย 13:00 นาฬิกา เย็น 19:00 นาฬิกา โดยวัดอุณหภูมิ ความชื้น อัตราการไหล ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และก๊าซมีเทน จากการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพพบว่า สามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ 100% และมีประสิทธิภาพในการลดความชื้นได้ 46.90% ที่ประมาณถ่านกัมมันต์จาก 0.5 กิโลกรัม จากนั้นเพิ่มปริมาณถ่านกัมมันต์เป็น 1 กิโลกรัม และ 2 กิโลกรัม พบว่า มีประสิทธิภาพการลดความชื้นเพิ่มขึ้นโดยถ่านกัมมันต์สมารถดักจับความชื้นได้ดีในช่วงแรกเมื่อเวลาผ่านไป ความสามารถในการดักจับความชื้นจะลดลงอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในครัวเรือนที่มีการหุงต้มอาหาร ซึ่งใช้เวลาไม่นาน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมควบคุมมลพิษ. (2550). การออกแบบการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์. กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ.

เจษฏา มิ่งฉาย. (2558). ชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ: กิจการเพื่อสังคมสำหรับเกษตรกรรายย่อย. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 7(1), 47-58.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. (2556). เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology). สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, จาก http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2016/06/Ebook_0206201601

อภิสิฏฐ์ คงสะเสน. (2560). การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่. สืบค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม 2560, จาก https://pirun.ku.ac.th/~fsciass/PDF/special%20lecture/preparation-activated-C-form-bamboo.pdf

Kapdi, S. S., Vijay, V. K., Rajesh, S. K., Prasad, R., (2005), Biogas scrubbing, compression and storage: perspective and prospectus in Indian context. Renewable Energy, 30(8), 1195-1202.

Tippayawong, N., Thanompongchart, P., (2010), Biogas quality upgrade by simultaneous removal of CO2 and H2S in a packed column reactor. Energy, 35(12), 4531-4535.

Thanompongchart, P., Tippayawong, N., (2009), Separation of carbon dioxide from biogas using monoethanolamine absorption in a packed column, 5th Conference on Energy Network of Thailand, 29 April - 1 May, Phitsanulok, Thailand.