การจำแนกระดับความคล้ายคลึงของเหรียญพระด้วยวิธีการรู้จำแบบ

Main Article Content

อนุรักษ์ อ่วมเปี่ยม
วันวิสาข์ จันทร์ยวง
อภิศักดิ์ พรหมฝาย
กันต์ อินทุวงศ์
ดุษฎี บุญธรรม

บทคัดย่อ

ปัจจุบันวิธีการสร้างพระเครื่องมีขั้นตอนและกระบวนการหลายรูปแบบ เช่น การหลอมโดยใช้แม่พิมพ์ การปั๊มโลหะ ซึ่งแต่ละวิธีจะส่งผลให้เกิดรอยตำหนิที่แตกต่างกัน ซึ่งรอยตำหนินี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการตรวจสอบการปลอมแปลงพระ เพื่อช่วยตรวจสอบความคล้ายคลึงของเหรียญพระ งานวิจัยนี้จึงเสนอวิธีการตรวจเหรียญพระด้วยกระบวนการรู้จำแบบ โดยทำการถ่ายภาพเหรียญพระด้านหน้าและด้านหลัง และทดสอบด้วย.3.อัลกอริทึม ได้แก่ Low Discrepancy Sampling : LD Grayscale Value Pyramid:GV และ    Laplace-Gradient Wavelet Pyramid : GP จากการวิเคราะห์ผลค่าความถูกต้องและ Learning Time โดยใช้การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว ด้วยกระบวนการของ Least-Significant Different : LSD พบว่า LD อัลกอริทึมมีความถูกต้องและ Learning Time ดีที่สุด คิดเป็น 93.732 % และ 0.071 ms ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชาญชัย นามพล. (2558).การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแดงปนในข้าวขาวโดยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 5(1), 59-71. สืบค้นจาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58203

ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์. (2555). การตรวจสอบฝักมะขามหวานเสียโดยวิธีการประมวลผลภาพ. เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เตชะวิภาค พิศาล. (1 มกราคม 2562). เซียนพระวิเคราะห์ตลาดพระเครื่อง 2562. ข่าวสดออนไลน์. สืบค้น จาก https://www.khaosod.co.th/amulets/news_2015319

ปฐมพล ฟักทอง, และพยุง มีสัจ. (2556). การค้นคืนข้อมูลพระเครื่องจากภาพดิจิทัล โดยเทคนิคการสกัดคุณลักษณะและวิธีเพื่อนบ้านใกล้สุด. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, 9(2), 34-40.

พระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์. (2553). สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562, จาก http://www.prauttaradit.com

ไพโรจน์ คล้ายเพ็ชร์. (2556). วิธีการวัดสีแผ่นพิมพ์ธนบัตรด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์สีพื้น. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มิติรุ จานุรักษ์, และวุฒิพงศ์ อารีกุล. (2544). การวัดประชากรเพลี้ยแป้งด้วยการประมวลผลภาพ. Electrical engineering conference.

เว็บพระ. (2562). เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก รุ่นแรก ปี13 “บ.ขาด” บล็อกนิยม. สืบค้นเมื่อ 08 สิงหาคม 2562, จาก https://www.webpra.com/shop/jorawis/show/802812

K-Me Article. (2562). โครงสร้างอะตอม ตอนที่ 5 แบบจำลองอะตอมของโบห์ร. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2562, จาก http://www.satriwit3.ac.th/external_newsblog.php?links=1243

Mallat S. (1996). Wavelets for a vision. Proceedings of the IEEE, 84(4), 604-614.

Specular IBL. (2562). สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562, จาก https://learnopengl.com/PBR/IBL/Specular-IBL