เผยแพร่แล้ว: 28-06-2019

ชุดสาธิตการปลูกพืชไร้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วิษณุ บัวเทศ, ธงชัย ใจตา, สมเจตต์ มีมุข

12-20

การจัดเส้นทางให้บริการรถขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์, สัจจากาจ จอมโนนเขวา, วชิระ วิจิตรพงษา

21-28

การจัดการคลังสินค้าอลูมิเนียมคอมโพสิต บริษัทกรณีศึกษา

หทัยธนก พวงแย้ม, เพชรายุทธ แซ่หลี, ฐิติภรณ์ ปานนิล, รุ่งอรุณ สุขกรัด

38-46