ชุดสาธิตการปลูกพืชไร้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Main Article Content

วิษณุ บัวเทศ
ธงชัย ใจตา
สมเจตต์ มีมุข

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลสัมฤทธิ์และหาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมชุดสาธิตการปลูกพืชไร้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยทดลองใช้กับกลุ่มเกษตรกรของอําเภอปางศิลาทองจังหวัดกําแพงเพชรจํานวน 30 คน.โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม และแบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ T-test ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ในการอบรมเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนก่อนการอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 คะแนน และมีคะแนนหลังการอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 5.87 คะแนน และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{X}= 4.43)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ประสงค์เอี๊ยวเจริญ และคณะ. (2552). ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

ระพินทร์โพธิ์ศรี. (2549). การสร้างและคุณภาพเครื่องมือสําหรับการวิจัย. อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

ล้วน สายยศและอังคณาสายยศ. (2543). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ. (2558). Hydroponic การปลูกพืชไร้ดิน. กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ.

สุกัญญา ซื่อสัตย์. (2546). การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักเรียนโรงเรียนอรรถมิตร. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อิทธิสุนทร นันทกิจ. (2558). การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน. สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน, 2561, จาก http://www.kmitl.ac.th/hydro