การจัดการคลังสินค้าอลูมิเนียมคอมโพสิต บริษัทกรณีศึกษา

Main Article Content

หทัยธนก พวงแย้ม
เพชรายุทธ แซ่หลี
ฐิติภรณ์ ปานนิล
รุ่งอรุณ สุขกรัด

บทคัดย่อ

บริษัทกรณีศึกษาดําเนินธุรกิจผลิตสังกะสีเมทัลชีท และอลูมิเนียมคอมโพสิต สําหรับการจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ทางบริษัทประสบปัญหาในการจัดเก็บสินค้าอลูมิเนียมคอมโพสิตเกรดบีในคลังสินค้า ซึ่งมีการจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบระเบียบ ไม่มีการแบ่งแยกหมวดหมู่ จัดเก็บสินค้าปะปนกัน คละสีคละขนาดและ
อาการตําหนิไว้ในพาเลทเดียวกัน ทําให้ไม่สามารถระบุได้ว่าสินค้าใดขายได้หรือไม่ได้ทําให้ยากต่อการจัดเก็บและค้นหาสินค้า เสียเวลาและเสี่ยงอันตราย      จากการทํางานซ้ําซ้อนที่ไม่จําเป็น และยังเป็นการสูญเสียโอกาสจากการใช้พื้นที่ในคลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทําการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าอลูมิเนียมคอมโพสิตเกรดบีใหม่ โดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการจัดเก็บสินค้า ผลจากการวิเคราะห์และปรับปรุงพบว่า เมื่อทําการจัดกลุ่มและคัดแยกสินค้าอลูมิเนียมคอมโพสิตเกรดบีที่ขายได้จริง ทําป้ายบ่งชี้ฐานข้อมูล และสต๊อกการ์ดควบคุมการขายและจัดเก็บสินค้าทุกพาเลท และปรับปรุงข้อมูลทุกๆ วัน ทําให้ลดระยะเวลาในการค้นหาและจัดเก็บสินค้า ลดพื้นที่ในการจัดเก็บและทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบจํานวนและประเภทของสินค้าภายในคลังสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถนําข้อมูลสินค้าภายในคลังสินค้าทั้งหมดไปใช้ในการควบคุมและวางแผนการผลิตในอนาคตได้อีกด้วย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2547). โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์สําหรับต้นทุนลดต้นทุนและเพิ่มกําไร. กรุงเทพฯ: โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง.

ปฐมพงษ์หอมศรีและจักรพรรณ คงธนะ. (2557). การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษาบริษัทติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องจักรของโรงงาน SME. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 7(2). 42-56.

สมยศ นาวีการ. (2538). การบริหารเชิงกลยุทธ์ Strategic management. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.

สุกัญญา มีประดิษฐ์. (2554). การจัดการคลังสินค้า บริษัท คิงเพาเวอร์แท๊กฟรีจํากัด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนครพนม.