การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป้าหมายของกิจกรรมทดสอบความชํานาญโดยใช้สถิติ

ผู้แต่ง

  • วรรณี อู่ไพบูรณ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • รัชดา เหมปฐวี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • พจมาน ท่าจีน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v4.2015.300

คำสำคัญ:

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป้าหมาย, กิจกรรมทดสอบความชํานาญ, อัลกอริธึมเอส

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป้าหมายของกิจกรรมทดสอบความชํานาญรายการสารที่ละลายได้ทั้งหมดในน้ำ โดยใช้ข้อมูลค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโรบัสต์จากการจัดกิจกรรมการทดสอบความชํานาญที่จัดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557 ที่มีค่าความเข้มข้นของตัวอย่างอยู่ในช่วง 300 - 400 mg/L นํามาหาค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป้าหมายของกิจกรรมโดยใช้รูปแบบสถิติ Algorithm S (ISO 13528:2005) มาประยุกต์ใช้ในการคํานวณ พบว่าค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป้าหมายที่ได้มีค่าเท่ากับ 5.0 %RSD ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ทางเทคนิคในการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ ผลจากการวิจัยครั้งนี้ทําให้ได้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป้าหมาย ที่เหมาะสมสําหรับช่วงความเข้มข้นของตัวอย่าง ซึ่งสามารถนําแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้กับช่วงความเข้มข้นอื่นและตัวอย่างชนิดอื่นต่อไป

References

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 13528:2005, Statistical methods for use in proficiency testing by Interlaboratory comparisons.

INTERNATIONALORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, INTERNATIONAL ELECTROTECNICAL. ISO/IEC 17043:2010, Conformity assessment - general requirements for proficiency testing.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, INTERNATIONAL ELECTROTECNICAL. ISO/IEC 5725-5:1998, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method

กรมวิทยาศาสตร์บริการ, รายงานสรุปกิจกรรมทดสอบความชํานาญรายการ Total dissolved solids (TDS) in water, 2551.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ, รายงานสรุปกิจกรรมทดสอบความชํานาญรายการ Total dissolved solids (TDS) in water, 2552

กรมวิทยาศาสตร์บริการ, รายงานสรุปกิจกรรมทดสอบความชํานาญรายการ Total dissolved solids (TDS) in water, 2553.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ, รายงานสรุปกิจกรรมทดสอบความชํานาญรายการ Total dissolved solids (TDS) in water, 2554

กรมวิทยาศาสตร์บริการ, รายงานสรุปกิจกรรมทดสอบความชํานาญรายการ Total dissolved solids (TDS) in water, 2555.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ, รายงานสรุปกิจกรรมทดสอบความชํานาญรายการ Total dissolved solids (TDS) in water, 2556.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ, รายงานสรุปกิจกรรมทดสอบความชํานาญรายการ Total dissolved solids (TDS) in water, 2557.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2015

How to Cite

อู่ไพบูรณ์ ว., เหมปฐวี ร., & ท่าจีน พ. . (2015). การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป้าหมายของกิจกรรมทดสอบความชํานาญโดยใช้สถิติ . วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 4(4), 73–79. https://doi.org/10.60136/bas.v4.2015.300