กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป้าหมายของกิจกรรมทดสอบความชํานาญโดยใช้สถิติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy