การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลในพลาสติกโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

ผู้แต่ง

  • วงศ์กนก อยู่สงค์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v4.2015.299

คำสำคัญ:

ฟีนอล, พลาสติก, โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

บทคัดย่อ

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลในพลาสติกดําเนินการตามวิธีที่ดัดแปลงจากวิธีมาตรฐาน EN 71, 2005: Safety of toys method โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง จากการศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรงของวิธีวิเคราะห์พบว่ามีความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง 0.2-10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าขีดจํากัดของการตรวจหาเท่ากับ 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตรและขีดจํากัดในการวัดเชิงปริมาณเท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการศึกษาความโอนเอียงและความเที่ยงของวิธีโดยใช้ตัวอย่างที่เติมสารละลายมาตรฐาน 3 ระดับ ความเข้มข้น (0.2, 4.0 และ 10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) พบว่ามีค่าคืนกลับอยู่ในช่วงร้อยละ 80-120 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.04 ค่าคืนกลับและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ ผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์นี้พบว่าไม่มีผลกระทบจากเมทริกซ์ของตัวอย่าง เมื่อนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความโอนเอียงและความเที่ยงมาคํานวณค่าความไม่แน่นอนขยายของการวิเคราะห์ฟีนอลในพลาสติกที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่ามีค่าน้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งสอดคล้องกับค่าความไม่แน่นอนเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวิธีวิเคราะห์นี้เหมาะกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์

References

ECB. European Union Risk Assessment Report - Phenol, 1 - 240, 2006.

EUROPEAN COMMISSION. “EN 71-10:2005 Safety of toys-Part 10: Organic chemical compounds - Sample preparation extraction", 9-10, January 12nd 2006.

EUROPEAN COMMISSION. “EN 71-11:2005 Safety of toys-Part 11: Organic chemical compounds – Methods of analysis”, 21-23, November 22nd 2005.

EURACHEM. Guide: the fitness for purpose of analytical methods, a laboratories guide for method validation and related topics, 2nd ed. [Online]. 2014. Available from: http://www.eurachem.org.

BARWICK, V.J., and S.L.R. ELLISON. VAM Project 3.2.1 development and harmorisation of measurement uncertainty principles. Part(d): protocol for uncertainty evaluation from validation data. Version 5.1.2000.

EURACHEM/ CITAC. Guide CG4: quantifying uncertainty in analytical measurement, 3rd ed. [Online]. 2012. Available from: http://www.eurachem.org.

การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง high performance liquid chromatography

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2015

How to Cite

อยู่สงค์ ว. (2015). การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลในพลาสติกโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 4(4), 67–71. https://doi.org/10.60136/bas.v4.2015.299