การศึกษาความเข้มข้นของโพแทสเซียมอะซิเทตต่อโครงสร้างดินเหนียว

ผู้แต่ง

  • ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • กรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ลดา พันธ์สุขุมธนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v4.2015.295

คำสำคัญ:

การแทรกชั้นดิน, โพแทสเซียมอะซิเทต, การขยายชั้นดิน

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมอะซิเทตในการขยายชั้นดินเหนียวเคโอลินโดยกระบวนการแทรกชั้นดิน (intercalation) และการให้ความร้อนโดยใช้โพแทสเซียมอะซิเทต ความเข้มข้น (3 4 5 6 7 และ 8 โมล่าร์) การแช่ดินในสารละลาย ช่วยทําให้เกิดคอมเพล็กซ์ของดินเหนียวและอะซิเทต จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (X-ray difractometer: XRD) พบว่าเมื่อใช้โพแทสเซียมอะซิเทตความเข้มข้นมากขึ้นทําให้สัดส่วนการเกิดการแทรกชั้นดินเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เลือกใช้โพแทสเซียมอะซิเทตความเข้มข้น 5 โมล่าร์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การเกิดคอมเพล็กซ์ของดินเหนียวและอะซิเทต อย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิห้องใช้เวลา 3 วัน โดยคอมเพล็กซ์ดินจะขยายตัวและถูกแยกชั้นเมื่อโดนความร้อน ผลวิเคราะห์จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด (Scanning electron microscopy: SEM) และ XRD พบว่าโพแทสเซียมอะซิเทตมีผลต่อโครงสร้างของดินเหนียว เคโอลินด้วยการ ทําให้ชั้นดินเหนียวแยกตัวออกจากกัน

References

MURRAY, H.H. Overview : clay mineral applications. Appl. Clay Sci., 1991, 5(5-6), 379-395.

CHENG, H., et al. The thermal behavior of kaolinite intercalation complex- A review. Thermochim. Acta., 2012, 545, 1-13

LAGALY, G., M. OGAWA, and I. DEKANY. Clay mineral organic interactions. Handbook of Clay Science. Elsevier. 2006

CHENG, H., et al. Influencing factors on kaolinite-potassium acetate intercalation complexes. Appl. Clay Sci., 2010, 50(4), 476-480.

CASTELLANO, M., et al. Bulk and surface properties of commercial kaolins. Appl. Clay Sci., 2010, 48, 446-454.

CHENG, H., et al. Mechanism of dehydroxylation temperature decrease and high temperature phase transition of coal bearing strata kaolinite intercalated by potassium acetate. J. Colloid Interface Sci., 2012, 376(1), 47–56.

YU, X., et al. The intercalation of cetyltrimethylammonium cations into muscovite by a two-step process: II. The intercalation of cetyltrimethylammonium cations into Li-muscovite. J. Solid State Chem., 2006, 179(5), 1525–1535.

CHENG, H., et al. Delamination of kaolinite-potassium acetate intercalates by ball-milling. J. Colloid Interface Sci., 2010, 348(2), 355-359.

ELBOKL, T.A., and C. DETELLIER. Intercalation of cyclic imides in kaolinite. J. Colloid Interface Sci., 2008, 323, 338-348.

LETAIEF, S., et al. Nanohybrid materials from interlayer functionalization of kaolinite. Application to the electrochemical preconcentration of cyanide. Appl. Clay Sci., 2008, 42(1-2), 95–101.

MAKÖ, É., G. RUTKAI, and T. KRISTÖF. Simulation-assisted evidence for the existence of two stable. kaolinite/potassium acetate intercalate complexes. J. Colloid Interface Sci., 2010, 349(1), 442–445

อดุลย์ ทรายตัน, การใช้กากดินขาวลําปางเป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว จังหวัดลําปาง รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 2554

Modified kaolin particles of (a) LW, (b) heated LW3M, (c) heated LW5M, and(d) heated LW8M

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2015

How to Cite

รักไทยเจริญชีพ ศ., ศิรินุกุลวัฒนา ก., & พันธ์สุขุมธนา ล. (2015). การศึกษาความเข้มข้นของโพแทสเซียมอะซิเทตต่อโครงสร้างดินเหนียว. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 4(4), 61–65. https://doi.org/10.60136/bas.v4.2015.295