ค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตรเนื่องจากปัจจัยของความแปรปรวนของแรงตึงผิวระหว่างของเหลวและแก้ว

ผู้แต่ง

  • พจมาน ท่าจีน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.246

คำสำคัญ:

ค่าความไม่แน่นอนของการวัด, การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

บทคัดย่อ

ค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตรมีปัจจัยจากหลายๆ แหล่ง เช่น ค่าความไม่แน่นอนของเครื่องชั่ง ค่าความไม่แน่นอนจากสภาวะแวดล้อม ค่าความไม่แน่นอนของอุณหภูมินํ้า ค่าความไม่แน่นอนของตำแหน่งท้องนํ้าหรือตำแหน่งเมนิสคัส

ในเอกสารฉบับนี้จะแสดงให้เห็นความสำคัญของปัจจัยของค่าความไม่แน่นอนหลักอีกปัจจัยหนึ่งที่ห้องปฏิบัติการอาจจะยังไม่ให้ความสำคัญในการนำเข้าไปรวมในการคำนวณค่าความไม่แน่นอนรวมนั่นคือค่าความไม่แน่นอนอันเนื่องมา จากความสะอาดของเครื่องแก้ววัดปริมาตร ซึ่งความสะอาดของเครื่องแก้วมีผลต่อแรงตึงผิวระหว่างของเหลวและแก้ว โดยมีความสัมพันธ์คือ แรงตึงผิวน้อยเมื่อความสะอาดน้อย มีผลให้มุมระหว่างของเหลวและแก้ว (contact angle) มีค่ามากและปริมาตรน้อยลง ในทางตรงกันข้ามแรงตึงผิวมากเกิดจากความสะอาดมากมีผลให้มุม ระหว่างของเหลวและแก้ว มีค่าน้อยและปริมาตรมากขึ้น ซึ่งมุมระหว่างของเหลวและแก้ว ที่มีผลต่อความไม่แน่นอน ของปริมาตรของเหลวจึงมีผลโดยตรงต่อการวัดและการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตรคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของค่าความไม่แน่นอนรวม ดังนั้นห้องปฏิบัติการจึงควรพิจารณาถึงแหล่งของค่าความไม่แน่นอนนี้เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลของการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

References

พจมาน ท่าจีน “ความผิดพลาดของการวัดปริมาตรที่เกิดจากตำแหน่งเมนิสคัสของเครื่องแก้วปริมาตร” วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2547, 52(166), 39-40.

SEARS, Francis W., Mark W. ZEMANSKY, and Hugh D. YOUNG. University Physics. 5th ed., London : Addison Wesley, 1978, pp. 222-226

ASTM INTERNATIONAL. Standard practice for calibration of laboratory volumetric apparatus, ASTM E542-01, 2012, pp.106-113

แสดงเมนิสคัสและมุมที่ของเหลวสัมผัสข้างหลอดแก้ว (contact angle) ซึ่งเกิดจากแรงตึงผิวระหว่างของเหลวและแก้ว

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2014

How to Cite

ท่าจีน พ. (2014). ค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตรเนื่องจากปัจจัยของความแปรปรวนของแรงตึงผิวระหว่างของเหลวและแก้ว. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 3(3), 130–135. https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.246